PTT ไฟเขียว TOP ซื้อหุ้น CAP ต่อยอดธุกิจในอินโดนีเซีย

PTT ไฟเขียว TOP ซื้อหุ้น CAP ต่อยอดธุกิจในอินโดนีเซีย

ที่ประชุมบอร์ด ปตท.มีมติสนับสนุน TOP ซื้อหุ้น CAP ผู้ผลิตปิโตรเคมีรายใหญ่ในอินโดนีเซีย พร้อมสนับสนุนแผนการจัดหาเงินทุนระยะยาว หวังต่อยอด-เพิ่มมูลค่าธุรกิจ

นายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า บริษัทฯ ขอเรียนให้ทราบว่า คณะกรรมการ ปตท. ในการประชุมครั้งที่ 5/2564 เมื่อวันที่ 20 พ.ค.2564 และการประชุมพิศษครั้งที่ 6/2564 เมื่อวันที่ 22 ก.ค.2564 ได้มีมติสนับสนุน บมจ.ไทยออยล์ (TOP) ในการเข้าซื้อหุ้นของ PT Chandra Asri Petrochemical Tbk ซึ่งเป็นผู้ผลิตปิโตรเคมีรายใหญ่ของสาธารณรัฐอินโดนีเซีย อันเป็นตลาดปิโตรเคมีที่ใหญ่ที่สุดและมีแนวโน้มการเติบโตสูงในอาเซียน

นอกจากนี้ยังมีมติสนับสนุนแผนการจัดหาเงินทุนสำหรับการปรับโครงสร้างทางการเงินระยะยาวของ TOP โดยการลงทุนครั้งนี้จะเพิ่มโอกาสให้ TOP ในการต่อยอดและเพิ่มมูลค่าทางธุรกิจ ซึ่งสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ในการเสริมสร้างศักยภาพในการแข่งขันของกลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นปลาย ของกลุ่ม ปตท.

นายวิรัตน์ เอื้อนฤมิต ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า บริษัทฯ ขอแจ้งให้ทราบเกี่ยวกับการลงทุน โดยตรงของบริษัทฯ (ผ่านการใช้สิทธิจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนตามสัดส่วน) ใน PT Chandra Asri Petrochemical Tbk (CAP) ซึ่งเป็นผู้ผลิตเคมีภัณฑ์ครบวงจรชั้นนำรายใหญ่ที่สุดของสาธารณรัฐอินโดนีเซียอันเป็นตลาดปีโตรเคมีที่ใหญ่ที่สุดและมีการเดิบโตสูงในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (ASEAN) มีโรงงานผลิตเคมีภัณฑ์ครบวงจร

ประกอบไปด้วยเทคโนโลยีและโรงงานระดับโลกที่ทันสมัย และเป็นผู้ดำเนินกิจการโรงงานแยกแนฟทา (Naphtha Cracker) เพียงแห่งเดียวในสาธารณรัฐอินโดนีเซียที่ทำการผลิตโอเลฟินส์ (Olefins) และพอลิโอเลฟีนส์ (Polyolefins) คุณภาพสูง อีกทั้งยังเป็นผู้ผลิตสไตรีนโมโนเมอร์ (Styrene Monomer) และบิวทาไดอีน (Butadiene) เพียงแห่งเดียวในสาธารณรัฐอินโดนีเซีย

โดยบริษัทฯ จะลงทุนผ่านบริษัทย่อยที่จัดตั้งขึ้นใหม่ คิดเป็นสัดส่วนไม่เกิน 15.38% ของหุ้นทั้งหมดของ CAP สำหรับเงินลงทุนของบริษัทฯ จะนำไปใช้เฉพาะเพื่อการพัฒนาและก่อสร้างโรงงานปีโตรเคมีชื่งจะก่อสร้างโดย PT Chandra Asri Perkasa (CAP2) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่มี CAP เป็นเจ้าของแต่เพียงผู้เดียว โดยที่ผู้ถือหุ้นหลักของ CAP อันได้แก่ 1) PT Barito Pacific Tok 2) Marigold Resources Pte. Ltd. และ 3) Pak Prajogo Pangestu (กลุ่ม Barito) และ บริษัท เอสซีจี เคมิคอลส์ จำกัด ได้ให้การสนับสนุนการเพิ่มทุนของ CAP และการพัฒนาและก่อสร้างโรงงานปิโตรเคมีของ CAP2 อย่างเต็มที่

ด้วยเหตุนี้ กลุ่ม Barito จึงจะโอนสิทธิในการจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนตามสัดส่วนให้แก่บริษัทฯ ในขณะที่ บริษัท เอสซีจี เคมิคอลส์ จำกัด ตั้งใจที่จะใช้สิทธิในการจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนตามสัดส่วนของตน ทั้งนี้ เงินทุนบางส่วนที่จะใช้สำหรับธุรกรรมการลงทุนในหุ้นจะมาจากที่บริษัทฯ ได้เข้าทำสัญญาสินเชื่อกับ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบุคคลที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทฯ

เพื่อกำหนดข้อตกลงที่มีผลผูกพันระหว่างคู่สัญญาสำหรับการรับความช่วยเหลือด้านการเงินจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทวาระพิเศษ ครั้งที่ 2/2564 ซึ่งได้ประชุมเมื่อวันที่ 21 พ.ค.2564 และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทวาระพิเศษ ครั้งที่ 4/2564 เมื่อวันที่ 23 ก.ค.2564 โดยมูลค่าการลงทุนรวมไม่เกิน 1,183 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือราว 39,116 ล้านบาท

แท็กที่เกี่ยวข้องการเงินPTTTOP