จังหวะธุรกิจSECจดทะเบียนตั้งใหม่เพิ่ม

จังหวะธุรกิจSECจดทะเบียนตั้งใหม่เพิ่ม

เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคใต้ หรือ Southern Economic Corridor [SEC] : ประกอบด้วย จ.ชุมพร ระนอง สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช 

เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคใต้ หรือ Southern Economic Corridor [SEC] : ประกอบด้วย จ.ชุมพร ระนอง สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช มีการจัดตั้งธุรกิจใหม่ ตั้งแต่ ม.ค.-พ.ค. ที่ผ่านมาจำนวน 1,010 ราย เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันปีก่อน 9.43% '

อย่างไรก็ตาม พบว่า ด้านทุนจดทะเบียนไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงมากนัก โดยมูลค่าทุนจดทะเบียนปีนี้อยู่ที่ 1,790.62 ล้านบาท ลดลง 0.02% 

โดยจังหวัดสุราษฎร์ธานี มีความคึกคักของการจัดตั้งธุรกิจใหม่ สูงสุด ตลอดช่วง สี่ปีย้อนหลัง ขณะที่ธุรกิจเกิดใหม่ส่วนใหญ่ยังเป็นธุรกิจก่อสร้างทั่วไป,อสังหาริมทรัพย์ ,ภัตราคาร/ร้านอาหาร ส่วนขนาดธุรกิจก็พบว่า ส่วนใหญ่เป็นธุรกิจขนาดเล็ก ที่สัดส่วนมากถึง 95.40% รองลงมาคือ ขนาดกลาง สัดส่วน 3.69% และขนาดใหญ่0.91% 

สำหรับการลงทุนของต่างชาติในนิติบุคคลที่จัดตั้งในไทย มากที่สุดมาจากจีน รองลงมาคือฝรั่งเศส อังกฤษ รัสเซีย เบลเยี่ยม และอื่นๆตามลำดับ ซึ่งจังหวัดสุราษฎร์ธานี มีสัดส่วนการลงทุนสูงสุด มูลค่า 13,203 ล้านบาท