กรมสุขภาพจิต แนะผู้ป่วยไป รพ. ตามนัดหมาย ลดเสี่ยงโควิด-19

กรมสุขภาพจิต แนะผู้ป่วยไป รพ. ตามนัดหมาย ลดเสี่ยงโควิด-19

'กรมสุขภาพจิต' ขอความร่วมมือ 'ผู้ป่วยจิตเวช' และญาติ มา รพ. ตามช่วงเวลาที่นัดหมาย เพื่อลดการแพร่ระบาดในสถานการณ์ 'โควิด-19' พร้อมติดตามข่าวสารสถานบริการสุขภาพจิตที่รับบริการอย่างต่อเนื่อง

วันนี้ (12 กรกฎาคม 2564) นายแพทย์จุมภฏ พรมสีดา รองอธิบดี กรมสุขภาพจิต กล่าวว่า แม้ว่าในขณะนี้จะมีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด 19 อย่างต่อเนื่องและรุนแรงขึ้นเรื่อย กรมสุขภาพจิต ยังคงดำเนินการอย่างเข้มข้นทั้งในส่วนของการให้บริการปกติ และการบูรณาการร่วมกับการแพทย์ฝ่ายกายในโรงพยาบาลสนามต่าง ๆ รวมไปถึง ให้ความร่วมมือในการเปิดโรงพยาบาลในสังกัดเพื่อให้บริการฉีดวัคซีนแก่ประชาชน ซึ่งการดำเนินงานมาอย่างต่อเนื่องนี้ในขณะนี้พบว่าบุคลากรทางการแพทย์จำนวนหนึ่งเกิดการติดเชื้อ โควิด-19 และสถานบริการบางแห่งของกรมสุขภาพจิต พบจำนวนผู้ติดเชื้ออยู่ในระดับที่ต้องงดหรือจำกัดการให้บริการเป็นการชั่วคราว

นายแพทย์จุมภฏ กล่าวต่อไปว่า ในปัจจุบันโรงพยาบาลและสถาบันจิตเวชทุกแห่ง โดยเฉพาะในเขตกรุงเทพ ได้แก่ สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา โรงพยาบาลศรีธัญญา และสถาบันกัลยาราชนครินทร์ กำลังประสบปัญหาบุคลากรและผู้ป่วยจิตเวชติดเชื้อโควิด 19 มากขึ้น และเป็นสาเหตุสำคัญที่ต้องเริ่มดำเนินนโยบายการจำกัดปริมาณการรับผู้ป่วยไว้รักษา

โดยการดำเนินการนี้อาจส่งผลกระทบการต่อการให้บริการ เพราะจำเป็นต้องมีมาตรการลดการแพร่ระบาดด้วยการปิดหอผู้ป่วยและกักตัวบุคลากรทางการแพทย์บางส่วน โดยการดำเนินงานในขณะนี้ได้มีมาตรการตามสถานการณ์ความรุนแรงแตกต่างกันไปตามที่สถานพยาบาลแต่ละแห่งกำลังประสบอยู่ เช่น สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยาต้องงดรับผู้ป่วยในเป็นการชั่วคราว เนื่องจากบุคลากรทางการแพทย์เกิดการติดเชื้อจำนวนค่อนข้างมาก ในขณะที่โรงพยาบาลศรีธัญญาขอรับเฉพาะผู้ป่วยที่นัดไว้แล้ว เป็นต้น

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ทั้งนี้ กรมสุขภาพจิตจึงต้องประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือจาก ผู้ป่วยจิตเวช ญาติ และครอบครัวข้องผู้ป่วยจิตเวช ให้ปฏิบัติตามคำแนะนำเพื่อดูแลผู้ป่วยจิตเวช ดังนี้

1.รับประทานยาให้ต่อเนื่องโดยไม่ขาดยา

2.พักผ่อนให้เพียงพอ หลีกเลี่ยงสุรา สารเสพติด หรือสิ่งที่จะกระตุ้นให้อาการกำเริบ

3.มาพบแพทย์ตามนัดหมาย โดยตรงเวลาและไม่ผิดนัด

 

4.ญาติและผู้ดูแล ช่วยสังเกตอาการที่แสดงว่าอาจมีอาการกำเริบมากขึ้น เช่น มีพฤติกรรมเปลี่ยนแปลงจากเดิม เช่น ซึมลง แยกตัวหรือกระวนกระวาย หรือมีท่าทางก้าวร้าว ให้รีบปรึกษาแพทย์ผู้ทำการรักษาหรือนำส่งโรงพยาบาลเพื่อทำการปรับยา หรือปรับวิธีการรักษาได้อย่างทันท่วงทีเป็นการป้องกันไม่ให้ผู้ป่วยอาการรุนแรงจนจำเป็นต้องนอนโรงพยาบาล

5.ติดตามข่าวสารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด 19 จากแหล่งที่เชื่อถือได้อย่างใกล้ชิด

นอกจากนี้ ขอให้ครอบครัว ญาติ และ ผู้ป่วยจิตเวช ร่วมกันติดตามข่าวสารของโรงพยาบาลหรือสถาบันจิตเวชของกรมสุขภาพจิตที่ท่านกำลังรักษาอย่างต่อเนื่องเป็นระยะ ผ่านทางช่องทาง Facebook ของโรงพยาบาลหรือสถาบันดังกล่าว รวมถึงของกรมสุขภาพจิต เพื่อติดตามแนวทางในการรักษา ผู้ป่วยจิตเวช ที่อาจมีการเปลี่ยนแปลงจากสถานการณ์การแพร่ระบาดในอนาคต