ข้าวหอมมะลิ 100% ชั้น 2 (63/64) 1780-2000บาท/100กก

ข้าวหอมมะลิ 100% ชั้น 2 (63/64) 1780-2000บาท/100กก

รายงานราคาข้าวขายส่งตลาดกรุงเทพฯ (สมาคมโรงสีข้าวไทย) ประจำวันที่ 12 กรกฎาคม 2564

  • ข้าวมาตรฐานส่งออก ราคาไม่รวมกระสอบ

                ชนิดข้าว                                  บาท/100 กก.

ข้าวหอมมะลิจังหวัด (63/64)                              -

ข้าวหอมมะลิ 100% ชั้น 2 (61/62)                     -

ข้าวหอมมะลิ 100% ชั้น 2 (62/63)                2100-2250

ข้าวหอมมะลิ 100% ชั้น 2 (63/64)           1780-2000

ปลายข้าวหอมมะลิ (62/63)                            1200

ปลายข้าวหอมมะลิ (63/64)                      1200-1220

ข้าวหอมปทุมธานี (ยิงสี)    

   (ตลาดเงียบ การซื้อขายน้อย)                       1700-1730

ปลายข้าวหอมปทุมธานี (ยิงสี)                            1150

ข้าวขาว 100% ชั้น 2                                        -

ข้าวขาว 5%                                           1230-1240

ปลายข้าวขาวเอวันเลิศ                                  1100-1150

ปลายข้าวขาวซีวัน                                       1000-1030

รำข้าวขาว (ก.ก.)                                     10.20-10.50

ที่มา: สมาคมโรงสีข้าวไทย

162608391678