PTTGCทุ่ม 1.48 แสนล้านซื้อกิจการAllnex Holding GmbHหนุนกำไรกลุ่มHVBโต

PTTGCทุ่ม 1.48 แสนล้านซื้อกิจการAllnex Holding GmbHหนุนกำไรกลุ่มHVBโต

PTTGC ซื้อหุ้นสามัญ-หุ้นบุริมสิทธิ์ Allnex Holding GmbH มูลค่ารวม 1.48 แสนล้าน คาดทำธุรกรรมเสร็จ 31 ธ.ค.64 หนุนกําไรกลุ่ม High Value Business (HVB) เติบโต ด้านแหล่งเงินทุนมาจากการกู้เงิน PTT มูลค่า7.39 หมื่นล้าน-กู้เงินจากสถาบันการเงิน

นายคงกระพัน อินทรแจ้งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)หรือ PTTGC แจ้งว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท PTTGC International (Netherlands) B.V. (GC Inter B.V.) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท ได้อนุมัติให้ GC Inter B.V.ดังต่อไปนี้


1.ซื้อหุ้นสามัญใน Allnex Holding GmbH (กลุ่มมบริษัทเป้าหมาย) จาก AllnexHoldings S.à.r.l รวมทั้งสิ้นร้อยละ 100 ของกลุ่มบริษัทเป้าหมาย ที่ราคา 3,575.9 ล้านยูโร หรือเทียบเท่าประมาณ 132,608 ล้านบาท และ สัญญาเงินกู้ให้กลุ่มบริษัทเป้าหมาย จากAllnex S.à.r.l มูลค่า 426.3 ล้านยูโร หรือเทียบเท่าประมาณ 15,809 ล้านบาท และ

2 ซื้อหุ้นบุริมสิทธิ์ใน Allnex Holding Germany II GmbH (Holding II) ซึ่งเป็ นส่วนหนึ่งของกลุ่มบริษัทเป้าหมายจาก WP INVEST GMBH (WP Invest) เทียบเท่าร้อยละ 6ของหุ้นทั้งหมดใน Holding II ที่ราคา 1,744 ยูโร หรือเทียบเท่ามูลค่าประมาณ 64,673 บาท ซึ่งAllnex Holdings S.à.r.l และ Allnex S.à.r.l (ผู้ขาย) จะดําเนินการให้ WP Invest โอนหุ้นดังกล่าวให้ GC Inter B.V.โดยผู้ขายเป็นกองทุนที่มี Advent International เป็นที่ปรึกษากองทุนและการเข้าทําธุรกรรมทั้งธุรกรรมที่ 1 และธุรกรรมที่2


การทําธุรกรรมข้างต้นเป็นไปภายใต้สัญญาซื้อขายหุ้นฉบับเดียวกันโดยที่สัญญาซื้อขายหุ้นได้ถูกลงนาม เมื่อวันที่ 10 ก.ค. 2564 มูลค่ารวมทั้งสิ้น 4,002.2 ล้านยูโร หรือเทียบเท่ามูลค่าประมาณ 148,417 ล้านบาท (ที่อัตราแลกเปลี่ยน 37.0836 บาท ต่อ 1 ยูโร1) ซึ่งมูลค่าดังกล่าวอาจมีการปรับเปลี่ยนตามปัจจัยบางประการบริษัทฯ คาดว่าการทําธุรกรรมดังกล่าวจะแล้วเสร็จภายในวันที่ 31 ธ.ค.2564


สำหรับAllnex Holding GmbH ประกอบธุรกิจในการผลิตCoating Resins และสารAdditives ที่ใช้สําหรับการใช้งานในงานสถาปัตยกรรมอุตสาหกรรมทั่วไป สารเคลือบป้องกันอุตสาหกรรมรถยนต์รวมทั้งสารเคลือบผิวและหมึกชนิดพิเศษ

บริษัทฯคาดว่าการเข้าทําธุรกรรมจะส่งเสริมให้บริษัทได้รับประโยชน์เนื่องจากเป็นส่วนหนึ่งแผนกลยุทธ์ในการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ ที่มุ่งเน้นเข้าสู่ธุรกิจกลุ่มผลิตภัณฑ์ทีมีมูลค่าสูง ด้วยการเพิ่มสัดส่วนกําไรจากกลุ่ม High Value Business (HVB) ที่มีการเจริญเติบโตและสนองตอบความต้องการของผู้บริโภคภายใต้ Megatrends ซึ่งกลุ่มบริษัทเป้าหมายเป็นบริษัทผู้ผลิต Coating Resins และCrosslinkers ชั้นนําระดับสากลจะช่วยขับเคลื่อนการเจริญเติบโตของบริษัทฯ ในกลุ่มธุรกิจ HVB อย่างยังยืนในระดับสากล


สำหรับแหล่งเงินทุน บริษัท มีแผนจะสนับสนุนเงินทุนให้ GC Inter B.V. เข้าทําธุรกรรม โดย ก) เพิ่มทุนจดทะเบียน และหรือ ข) สนันสนุนแหล่งเงินทุนด้วยการให้เงินกู้โดยตรงหรือโดยอ้อมแหล่งเงินทุนของบริษัทจะมาจากเงินสดในมือของบริษัทฯ และบริษัทฯมีความสามารถในการจัดหาแหล่งเงินทุนจากสัญญาเงินกู้จากบริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)หรือ PTT (“สัญญาเงินกู้จากปตท.) และหรือปตท.ศูนย์บริหารเงิน จำกัด (PTT TCC)ในวงเงินไม่เกิน 73,920 ล้านบาท เพื่อสนับสนุนทางการเงินสำหรับกรลงทุนโครงการธุรกิจ High Value Business (HVB) โดยบริษัทฯ ได้ลงนามสัญญาเงินกู้ในวันที่ 7 ก.ค. 2564

รวมถึงเงินกู้จากสถาบันการเงินซึ่งบริษัทฯ จะยังคงมีฐานะทางการเงินที่แข็งแกร่ง มีกระแสเงินสดที่เพียงพอในการดําเนินธุรกิจหลังจากการสนับสนุนเงินทุนให้ GC Inter B.V.สัญญาเงินกู้จากปตท.ถือเป็นรายการเกี่ยวโยง ซึ่งรายละเอียดได้เปิดเผยไว้ตามที่แจ้งตลาดหลักทรัพย์วันที 12 ก.ค. 2564