ข้าวหอมมะลิ 100% ชั้น 2 (62/63) 2100-2250บาท/100กก.

ข้าวหอมมะลิ 100% ชั้น 2 (62/63) 2100-2250บาท/100กก.

รายงานราคาข้าวขายส่งตลาดกรุงเทพฯ (สมาคมโรงสีข้าวไทย) ประจำวันที่ 6 กรกฎาคม 2564

  • ข้าวมาตรฐานส่งออก ราคาไม่รวมกระสอบ

                     ชนิดข้าว                             บาท/100 กก.

ข้าวหอมมะลิจังหวัด (63/64)                                -

ข้าวหอมมะลิ 100% ชั้น 2 (61/62)                       -

ข้าวหอมมะลิ 100% ชั้น 2 (62/63)            2100-2250

ข้าวหอมมะลิ 100% ชั้น 2 (63/64)                 1800-2000

ปลายข้าวหอมมะลิ (62/63)                          1200

ปลายข้าวหอมมะลิ (63/64)                             1200

ข้าวหอมปทุมธานี (ยิงสี)    

     (ตลาดเงียบ การซื้อขายน้อย)                     1700-1730

ปลายข้าวหอมปทุมธานี (ยิงสี)                          1150

ข้าวขาว 100% ชั้น 2                                        -

ข้าวขาว 5%                                          1230-1250

ปลายข้าวขาวเอวันเลิศ                                 1100-1150

ปลายข้าวขาวซีวัน                                      1000-1030

รำข้าวขาว (ก.ก.)                                     10.20-10.50

ที่มา: สมาคมโรงสีข้าวไทย

162556539657