ส่องความคิดเห็นคนกรุงฯ อยากได้ใครเป็น 'ผู้ว่าฯ กทม.'

ส่องความคิดเห็นคนกรุงฯ อยากได้ใครเป็น 'ผู้ว่าฯ กทม.'

'นิด้าโพล' เผยผลสำรวจ เรื่อง อยากได้ใครเป็น 'ผู้ว่าฯ กทม.' ครั้งที่ 4 ส่วนใหญ่ร้อยละ 27.98 ยังไม่ตัดสินใจ ขณะที่ ดร.ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ติดอันดับต้นๆ อยากให้เป็นผู้ว่าฯ กทม. มากที่สุด

ศูนย์สำรวจความคิดเห็น "นิด้าโพล” สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เปิดเผยผลสำรวจของประชาชน เรื่อง อยากได้ใครเป็นผู้ว่าฯ กทม. ครั้งที่ 4” ทำการสำรวจระหว่างวันที่ 30 มิถุนายน – 2 กรกฎาคม 2564 จากประชาชนที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป และมีสิทธิเลือกตั้งในกรุงเทพมหานคร กระจายทุกระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ รวมทั้งสิ้น จำนวน 1,315 หน่วยตัวอย่าง

เกี่ยวกับประชาชนอยากได้ใครเป็น "ผู้ว่าฯ กทม." ครั้งที่ 3 การสำรวจอาศัยการสุ่มตัวอย่างโดยใช้ความน่าจะเป็นจากบัญชีรายชื่อฐานข้อมูลตัวอย่างหลัก (Master Sample) ของ “นิด้าโพล” สุ่มตัวอย่างด้วยวิธีแบบง่าย  (Simple Random Sampling) เก็บข้อมูลด้วยวิธีการสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ โดยกำหนดค่าความเชื่อมั่นที่ร้อยละ 97.0

 • ประชาชนส่วนใหญ่ ยังไม่ตัดสินใจ

จากการสำรวจ เมื่อถามถึงบุคคลที่ประชาชนจะเลือกให้เป็นผู้ว่าฯ กทม. พบว่า

อันดับ 1 ร้อยละ 27.98 ระบุว่า ยังไม่ตัดสินใจ

อันดับ 2 ร้อยละ 26.16 ระบุว่าเป็น ดร.ชัชชาติ สิทธิพันธุ์

อันดับ 3 ร้อยละ 14.60 ระบุว่าเป็น พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา

อันดับ 4 ร้อยละ 9.58 ระบุว่า เป็น พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง

อันดับ 5 ร้อยละ 4.87 ระบุว่าเป็น ผู้สมัครจากพรรคเพื่อไทย

อันดับ 6 ร้อยละ 3.58 ระบุว่าเป็น ผู้สมัครจากคณะก้าวหน้า หรือ พรรคก้าวไกล

อันดับ 7 ร้อยละ 3.04 ระบุว่าเป็น น.ส.รสนา โตสิตระกูล

อันดับ 8 ร้อยละ 1.60 ระบุว่าเป็น ผู้สมัครจากพรรคประชาธิปัตย์

อันดับ 9 ร้อยละ 1.45 ระบุว่าเป็น จะไม่ไปลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง

อันดับ 10 ร้อยละ 1.37 ระบุว่า ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์

อันดับ 11 ร้อยละ 1.29 ระบุว่าเป็น นายสกลธี ภัททิยกุล และไปลงคะแนน ไม่เลือกใคร (Vote NO) ในสัดส่วนที่เท่ากัน

และ ร้อยละ 3.19 ระบุว่า อื่น ๆ ได้แก่ ผู้สมัครจากพรรคพลังประชารัฐ ผู้สมัครจากพรรคกล้า ผู้สมัครจากพรรคไทยสร้างไทย ผู้สมัครจากพรรคเสรีรวมไทย นายชวน หลีกภัย นายจำลอง ศรีเมือง นายชูวิทย์ กมลวิศิษฎ์ และเฉย ๆ/ไม่ตอบ/ไม่สนใจ

และเมื่อเปรียบเทียบกับผลการสำรวจอยากได้ใครเป็นผู้ว่าฯ กทม. ครั้งที่ 3 เดือนมิถุนายน 2564 พบว่า ผู้ที่ระบุว่า ยังไม่ตัดสินใจ , พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้สมัครจากพรรคเพื่อไทย , น.ส.รสนา โตสิตระกูล ผู้สมัครจากพรรคประชาธิปัตย์ , ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ , จะไม่ไปลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง และไปลงคะแนนไม่เลือกใคร (Vote NO) มีสัดส่วน ลดลง

ในขณะที่ผู้ที่ระบุว่า ดร.ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ , พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา ผู้สมัครจากคณะก้าวหน้า หรือ พรรคก้าวไกล และนายสกลธี ภัททิยกุล มีสัดส่วน เพิ่มขึ้น

 

 • "ชัชชาติ" ครองใจทุกเขต

สำหรับบุคคลที่ประชาชนจะเลือกให้เป็นผู้ว่าฯ กทม. จำแนกตามกลุ่มเขตการปกครองของกรุงเทพมหานคร พบว่า

กลุ่มเขตกรุงเทพกลาง

 • อันดับ 1 ร้อยละ 86 ระบุว่าเป็น ดร.ชัชชาติ สิทธิพันธุ์
 • อันดับ 2 ร้อยละ 20.83 ระบุว่า ยังไม่ตัดสินใจ
 • อันดับ 3 ร้อยละ 13.89 ระบุว่าเป็น พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา
 • อันดับ 4 ร้อยละ 9.72 ระบุว่าเป็น พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง

กลุ่มเขตกรุงเทพใต้

 • อันดับ 1 ร้อยละ 37 ระบุว่า ยังไม่ตัดสินใจ
 • อันดับ 2 ร้อยละ 23.41 ระบุว่าเป็น ดร.ชัชชาติ สิทธิพันธุ์
 • อันดับ 3 ร้อยละ 18.54 ระบุว่าเป็น พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา
 • อันดับ 4 ร้อยละ 9.76 ระบุว่าเป็น พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง

กลุ่มเขตกรุงเทพเหนือ

 • อันดับ 1 ร้อยละ 42 ระบุว่า ยังไม่ตัดสินใจ
 • อันดับ 2 ร้อยละ 27.17 ระบุว่าเป็น ดร.ชัชชาติ สิทธิพันธุ์
 • อันดับ 3 ร้อยละ 14.49 ระบุว่าเป็น พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา
 • อันดับ 4 ร้อยละ 7.25 ระบุว่าเป็น พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง

กลุ่มเขตกรุงเทพตะวันออก

 • อันดับ 1 ร้อยละ 56 ระบุว่า ยังไม่ตัดสินใจ
 • อันดับ 2 ร้อยละ 25.59 ระบุว่าเป็น ดร.ชัชชาติ สิทธิพันธุ์
 • อันดับ 3 ร้อยละ 11.81 ระบุว่าเป็น พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง
 • อันดับ 4 ร้อยละ 11.42 ระบุว่าเป็น พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา

กลุ่มเขตกรุงธนเหนือ

 • อันดับ 1 ร้อยละ 68 ระบุว่า ยังไม่ตัดสินใจ
 • อันดับ 2 ร้อยละ 24.04 ระบุว่าเป็น ดร.ชัชชาติ สิทธิพันธุ์
 • อันดับ 3 ร้อยละ 15.30 ระบุว่าเป็น พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา
 • อันดับ 4 ร้อยละ 9.84 ระบุว่าเป็น พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง

กลุ่มเขตกรุงธนใต้

 • อันดับ 1 ร้อยละ 25 ระบุว่า ยังไม่ตัดสินใจ
 • อันดับ 2 ร้อยละ 27.27 ระบุว่าเป็น ดร.ชัชชาติ สิทธิพันธุ์
 • อันดับ 3 ร้อยละ 14.62 ระบุว่าเป็น พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา
 • อันดับ 4 ร้อยละ 9.49 ระบุว่าเป็น พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง

 • ปัญหาจลาจร เรื่องเร่งด่วน ควรแก้ไข 

เมื่อถามถึงปัญหาที่ประชาชนอยากให้ ผู้ว่าฯ กทม. คนใหม่ เร่งแก้ไขมากที่สุด พบว่า

 • ร้อยละ 40.76 ระบุว่า ปัญหาการจราจร
 • ร้อยละ 36.88 ระบุว่า ปัญหาสุขภาพ/สาธารณสุข
 • ร้อยละ 35.59 ระบุว่า ปัญหาค่าครองชีพ/ปากท้อง ร้อยละ 24.41 ระบุว่า ปัญหาน้ำท่วม
 • ร้อยละ 18.25 ระบุว่า ปัญหาสิ่งแวดล้อม เช่น ฝุ่นละออง น้ำเสีย
 • ร้อยละ 16.88 ระบุว่า ปัญหาถนน/ทางเท้า ชำรุด
 • ร้อยละ 16.12 ระบุว่า ปัญหาเรื่องขยะและความสะอาด
 • ร้อยละ 13.16 ระบุว่า ปัญหายาเสพติด อาชญากรรม มิจฉาชีพ
 • ร้อยละ 7.45 ระบุว่า ปัญหาหาบเร่ แผงลอย และปัญหาการศึกษา ในสัดส่วนที่เท่ากัน
 • ร้อยละ 2.59 ระบุว่า ปัญหาเรื่องเด็กและเยาวชน
 • ร้อยละ 1.67 ระบุว่า อื่น ๆ ได้แก่ ปัญหาไฟริมทางไม่เพียงพอ ปัญหาระบบขนส่งสาธารณะ ปัญหาคนเร่ร่อน ปัญหาหมาเเมวจรจัด และปัญหาการจัดสรร ที่อยู่อาศัยในเขตชุมชนแออัด
 • ร้อยละ 0.68 ระบุว่า เฉย ๆ/ไม่ตอบ/ไม่สนใจ    

162537413288