วิธีขอสินเชื่อ 'SMEs มีที่ มีเงิน' จาก 'ออมสิน' สำหรับธุรกิจกระทบ 'โควิด' 5 แสนบาท/ราย

วิธีขอสินเชื่อ 'SMEs มีที่ มีเงิน' จาก 'ออมสิน' สำหรับธุรกิจกระทบ 'โควิด' 5 แสนบาท/ราย

"ออมสิน" ปรับเกณฑ์ "สินเชื่อ" โครงการ "สินเชื่อ SMEs มีที่ มีเงิน สำหรับธุรกิจการท่องเที่ยว" ให้ธุรกิจอื่นๆ ที่ได้รับผลกระทบจาก "โควิด-19" สามารถขอสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำได้ วงเงินสูงสุด 5 แสนบาทต่อราย

ธนาคาร "ออมสิน" ปรับปรุงหลักเกณฑ์และขยายเวลามาตรการ "สินเชื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการ SMEs" ในโครงการ "สินเชื่อ SMEs มีที่ มีเงิน สำหรับธุรกิจการท่องเที่ยว" เพื่อให้ผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของ "โควิด-19" สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้ทั่วถึงมากขึ้น

"กรุงเทพธุรกิจออนไลน์" อัพเดทข้อมูลเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ของ "โครงการสินเชื่อ SMEs มีที่ มีเงิน สำหรับธุรกิจการท่องเที่ยว" ที่มีการอัพเดทตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 29 มิ.ย. 64 พร้อมทั้งรายละเอียดและเงื่อนไขที่ควรรู้ก่อนขอสินเชื่อ เพื่อช่วยทำให้ตัดสินใจได้ง่ายขึ้น โดยแบ่งออกเป็น 4 เรื่อง ดังนี้
 
  •  คุณสมบัติของผู้ขอสินเชื่อ 

1. เป็นบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย อายุไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์

2. นิติบุคคลที่จดทะเบียนตามกฎหมายไทย โดยงบการเงินจะต้องมีส่วนทุนเป็นบวก

3. ต้องประกอบธุรกิจการท่องเที่ยวและ Supply chain ของธุรกิจท่องเที่ยว โดยประกอบกิจการมาแล้วอย่างน้อยเป็นระยะเวลา 1 ปี และปัจจุบันยังดำเนินธุรกิจเป็นปกติอยู่

โครงการ "สินเชื่อ SMEs มีที่ มีเงิน สำหรับธุรกิจการท่องเที่ยว" ปรับหลักเกณฑ์โดยเพิ่มกลุ่มผู้มีสิทธิ์ ขอสินเชื่อตามโครงการนี้ ให้ครอบคลุมผู้ประกอบการ SMEs ประเภทธุรกิจอื่นที่ได้รับผลกระทบโดยตรงด้วย เช่น ร้านอาหารและเครื่องดื่ม ธุรกิจโรงเรียนเอกชน ธุรกิจค้าส่งค้าปลีก ธุรกิจบันเทิง ธุรกิจการเดินทางและขนส่ง ธุรกิจ สปาและนวดแผนไทย เป็นต้น

ข่าวที่เกี่ยวข้อง:

ออมสิน ปรับเกณฑ์ขยายความช่วยเหลือ SMEs ให้ธุรกิจอื่นที่ไม่ใช่ท่องเที่ยวกู้ได้

  •  รายละเอียดสินเชื่อ 

ประเภทสินเชื่อ : เงินกู้ระยะยาว (L/T)

วงเงินโครงการ : 10,000 ล้านบาท

จำนวนเงินให้กู้ : ไม่เกิน 70% ของราคาประเมินที่ดินของทางราชการ ทั้งนี้ ไม่นำราคาประเมินสิ่งปลูกสร้าง และต้นไม้ที่มีมูลค่า มาคำนวณจำนวนเงินให้กู้ โดยกำหนดวงเงินให้กู้ต่อราย ดังนี้
- กรณีบุคคลธรรมดา จำนวนเงินให้กู้ตั้งแต่ 1 - 10 ล้านบาท
- กรณีนิติบุคคล จำนวนเงินให้กู้ตั้งแต่ 1 - 50 ล้านบาท ทั้งนี้ ให้กู้ได้ไม่เกิน 50% ของรายได้รวมของงบการเงินปีล่าสุด

อัตราดอกเบี้ย : 
- ปีที่ 1 0.10% ต่อปี
- ปีที่ 2 0.99% ต่อปี
- ปีที่ 3 5.99% ต่อปี

ระยะเวลาชำระเงินกู้ : สูงสุดไม่เกิน 3 ปี โดยมีเงื่อนไขการชำระหนี้ คือ ชำระดอกเบี้ยทุกสิ้นเดือน ชำระหนี้คืนเงินต้นภายใน 3 ปี ทั้งนี้ ต้องเปิดบัญชีเงินฝากเผื่อเรียกและนำเงินเข้าบัญชี เพื่อสำรองการชำระดอกเบี้ยอย่างน้อย 6 เดือน

หลักประกันการกู้เงิน:

1. ที่ดินว่างเปล่า และ/หรือ ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ที่มีเอกสารสิทธิ์เป็นโฉนดที่ดิน โดยปลอดภาระผูกพัน

2. เจ้าของกรรมสิทธิ์ของหลักทรัพย์ จะต้องถือกรรมสิทธิ์ในหลักทรัพย์ก่อนวันที่ 1 ต.ค. 63

กรณีผู้กู้เป็นบุคคลธรรมดา เจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดินต้องเป็นของผู้กู้ และ/หรือคู่สมรส/ ผู้ค้ำประกันในวงเงินสินเชื่อเดิม และ/หรือ บุตร บิดา มารดา ปู่ ย่า ตา ยาย ของผู้กู้/คู่สมรส/ ผู้ค้ำประกันในวงเงินสินเชื่อเดิม

กรณีผู้กู้เป็นนิติบุคคล เจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดินต้องเป็นของผู้กู้ และ/หรือผู้ถือหุ้น/กรรมการ/กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม ผู้ค้ำประกันในวงเงินสินเชื่อ เดิม และ/หรือ
- คู่สมรส บุตร บิดา มารดา ปู่ ย่า ตา ยาย ของผู้ถือหุ้น/กรรมการ/กรรมการ ผู้มีอำนาจลงนาม/ผู้ค้ำประกันในวงเงินสินเชื่อเดิม
- บิดา มารดา ปู่ ย่า ตา ยาย ของคู่สมรสของผู้ถือหุ้น/กรรมการ/กรรมการ ผู้มีอำนาจลงนาม/ผู้ค้ำประกันในวงเงินสินเชื่อเดิม

  •  วิธีขอ "สินเชื่อ SMEs มีที่ มีเงิน" 

1. เข้าเว็บไซต์ธนาคารออมสิน เลือกเมนู "ลงทะเบียนเข้าร่วมสินเชื่อ SME มีที่ มีเงิน สำหรับธุรกิจท่องเที่ยว"

162506932310

2. อ่านรายละเอียดของสินเชื่อเบื้องต้น และกด "ลงทะเบียน"

162506934154

3. เลือกประเภทการประกอบธุรกิจ ระหว่างธุรกิจ "ในนามบุคคลธรรมดา" หรือ "ในนามนิติบุคคล" ซึ่งทั้ง 2 ประเภทมีเงื่อนไขที่แตกต่างกันออกไป เช่น ในนามบุคคลธรรมดามีโอกาสได้รับวงเงินสูงสุด 10 ล้านบาท ส่วนในนามนิติบุคคลมีโอกาสได้รับวงเงินสูงสุด 50 ล้านบาท ขึ้นอยู่กับเงื่อนไข

162374729973

4. กรอกข้อมูลส่วนตัว และข้อมูลที่สำคัญให้ถูกต้องครบถ้วน ก่อนกด "ลงทะเบียน"

162374762453

ภาพตัวอย่างการลงทะเบียนในนามบุคคลธรรมดา

ทั้งนี้ ผู้ประกอบการที่สนใจสามารถยื่นขอสินเชื่อได้ถึงวันที่ 30 ธ.ค. 64 หรือจนกว่าวงเงินโครงการจะหมด (First Come First Serve)

อย่างไรก็ตาม "การลงทะเบียน" ตามขั้นตอนข้างต้น เป็นเพียงการแจ้งความประสงค์เพื่อขอกู้สินเชื่อเท่านั้น ไม่ถือเป็นการรับสิทธิ์วงเงินโครงการแต่อย่างใด โดยการพิจารณาสินเชื่อเป็นไปตาม หลักเกณฑ์ ที่ธนาคารกำหนด และแจ้งให้ผู้ขอสินเชื่อทราบอีกครั้งหนึ่ง

หากมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามเพิ่มเติมสามารถติดต่อที่ศูนย์ให้บริการข้อมูลข่าวสารธนาคารออมสิน 1115 

ที่มา: ธนาคารออมสิน