GULF รับซื้อ INTUCH-ADVANC 29 มิ.ย.นี้ ชำระค่าหุ้น 11-17 ส.ค.

GULF รับซื้อ INTUCH-ADVANC 29 มิ.ย.นี้ ชำระค่าหุ้น 11-17 ส.ค.

GULF ตั้งโต๊ะเทนเดอร์รับซื้อหุ้น INTUCH-ADVANC 29 มิ.ย.นี้ เคาะราคา 65.00 และ 120.93 บาทต่อหุ้น พร้อมกำหนดชำระราคาวันที่ 11 และ 17 ส.ค.ตามลำดับ

นางสาวยุพาพิน วังวิวัฒน์ กรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) หรือ GULF เปิดเผยว่า ตามที่บริษัทฯ ได้แจ้งมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 25 มิ.ย.2564 ซึ่งได้อนุมัติเกี่ยวกับ (ก) การลงทุนในหุ้นสามัญทั้งหมดของ บมจ.อินทัช โฮลดิ้งส์ (INTUCH) โดยการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์โดยสมัครใจแบบมีเงื่อนไขก่อนการทำคำเสนอซื้อ (Conditional Voluntary Tender Offer)

และ (ข) การทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของ บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส (ADVANC) โดยสมัครใจ (Voluntary Tender Offer) โดยมีเงื่อนไขบังคับก่อนตามที่บริษัทฯ ได้เปิดเผยต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ เมื่อวันที่ 19 เม.ย. และวันที่ 28 พ.ค. นั้น บริษัทฯ ขอเรียนให้ทราบว่า บัดนี้ บริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรว่าเงื่อนไขบังคับก่อนดังกล่าวได้สำเร็จลง และบริษัทฯ มีความพร้อมในการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ INTUCH และ ADVANC แล้ว

โดยบริษัทฯ จะยื่นเอกสารคำเสนอซื้อในการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ INTUCH และ ADVANC ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ในวันที่ 28 มิ.ย. และจะเริ่มทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ในทั้งสองบริษัทฯ ดังกล่าวพร้อมกันในวันที่ 29 มิ.ย.

ทั้งนี้ ระยะเวลาทำคำเสนอซื้อ INTUCH อยู่ระหว่างวันที่ 29 มิ.ย. - 4 ส.ค. ราคาเสนอซื้อหุ้นสามัญ 65.00 บาทต่อหุ้น ราคาสุทธิที่ผู้ขายจะได้หุ้นสามัญ 64.826125 บาทต่อหุ้น โดยการทำคำเสนอซื้อในครั้งนี้ไม่ใช่เพื่อการเพิกถอน และจะชำระราคาหลักทรัพย์ที่เสนอซื้อวันที่ 11 ส.ค. ผ่านตัวแทนการรับซื้อ บริษัทหลักทรัพย์ (บล.) บัวหลวง จำกัด (มหาชน)

ส่วนระยะเวลาทำคำเสนอซื้อ ADVANC อยู่ระหว่างวันที่ 29 มิ.ย. - 13 ส.ค. ราคาเสนอซื้อหุ้นสามัญ 120.93 บาทต่อหุ้น ราคาสุทธิที่ผู้ขายจะได้หุ้นสามัญ 120.606512 บาทต่อหุ้น โดยการทำคำเสนอซื้อในครั้งนี้ไม่ใช่เพื่อการเพิกถอน และจะชำระราคาหลักทรัพย์ที่เสนอซื้อวันที่ 17 ส.ค. ผ่านตัวแทนการรับซื้อ บล.บัวหลวง