ตรวจสอบเงินประกันรายได้เกษตร จ่ายส่วนต่าง 'ประกันราคาข้าว' รอบที่ 1 (งวดที่ 30)

ตรวจสอบเงินประกันรายได้เกษตร จ่ายส่วนต่าง 'ประกันราคาข้าว' รอบที่ 1 (งวดที่ 30)

เช็คที่นี่! ตรวจสอบเงินประกันรายได้เกษตร จ่ายส่วนต่าง "ประกันราคาข้าว" รอบที่ 1 (งวดที่ 30)

อัพเดทความคืบหน้า โครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2563/64 รอบที่ 1 จ่ายส่วนต่าง "ประกันราคาข้าว" โดยเกษตรที่ขึ้นทะเบียนกับกรมส่งเสริมการเกษตร ซึ่งธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (...จะโอนเงินให้กับธนาคารแต่ละสาขา วันที่ 16 ..2563 งวดแรกนั้น

เพื่อให้การดำเนินโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2563/64 รอบที่ 1 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย กรมการค้าภายใน ออกประกาศคณะอนุกรรมการกำกับดูแลและกำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว เรื่องกำหนดราคาเกณฑ์กลางอ้างอิง และการชดเชยส่วนต่างราคาตามโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2563/64 รอบที่ 1 (งวดที่ 30) ความว่า

ข่าวที่เกี่ยวข้อง :

มติที่ประชุม ครั้งที่ 21/2564  เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2564 รอบที่ 1 (งวดที่ 30) ระบุวันที่คาดจะเก็บเกี่ยวถึงวันที่ 24 พฤษภาคม-31 กรกฎาคม 2564 สำหรับข้าวเปลือกชนิดต่างๆ ณ ความชื้นไม่เกิน 15% ดังนี้

ราคาประกัน   

1.ข้าวเปลือกหอมมะลิ                   สิ้นสุดฤดูเก็บเกี่ยว

2.ข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่        ตันละ   11,394.94 บาท

3.ข้าวเปลือกเจ้า                         ตันละ   9,131.23 บาท

4.ข้าวเปลือกหอมปทุม                  ตันละ   10,277.83 บาท

5.ข้าวเปลือกเหนียว                     สิ้นสุดฤดูเก็บเกี่ยว

สำหรับ การชดชยส่วนต่างระหว่างราคาประกันรายได้กับราคาเกณฑ์กลางอ้างอิง มีอัตราส่วนต่างที่ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกณ์การเกษตรใช้ในการจ่ายให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกข้าว สำหรับการจ่ายเงิน งวดที่ 30 ในวันที่ 31 พฤษภาคม 2564 ดังนี้

ราคาชดเชย 

1.ข้าวเปลือกหอมมะลิ                       สิ้นสุดฤดูเก็บเกี่ยว

2.ข้าวเปลือกมะลินอกพื้นที่                  ตันละ  2,605.06 บาท

3.ข้าวเปลือกเจ้า                              ตันละ  868.77 บาท

4.ข้าวเปลือกหอมปทุม                       ตันละ  722.17 บาท

5.ข้าวเปลือกเหนียว                          สิ้นสุดฤดูเก็บเกี่ยว

162253368435

อ้างอิง : กระทรวงพาณิชย์