ข้าวขาว 5% 1340-1370 บาท/100กก.

ข้าวขาว 5% 1340-1370 บาท/100กก.

รายงานราคาข้าวขายส่งตลาดกรุงเทพฯ (สมาคมโรงสีข้าวไทย) ประจำวันที่ 31 พฤษภาคม 2564

  • ข้าวมาตรฐานส่งออก ราคาไม่รวมกระสอบ

                   ชนิดข้าว                            บาท/100 กก.

ข้าวหอมมะลิจังหวัด (63/64)                           -

ข้าวหอมมะลิ 100% ชั้น 2 (61/62)                  -

ข้าวหอมมะลิ 100% ชั้น 2 (62/63)            2200-2300

ข้าวหอมมะลิ 100% ชั้น 2 (63/64)       1980-2200

ปลายข้าวหอมมะลิ (62/63)                          1200

ปลายข้าวหอมมะลิ (63/64)                       1250

ข้าวหอมปทุมธานี (ยิงสี)

      (ตลาดเงียบ การซื้อขายน้อย)                1750-1800

ปลายข้าวหอมปทุมธานี (ยิงสี)                       1180

ข้าวขาว 100% ชั้น 2                                     -

ข้าวขาว 5%                                        1340-1370

ปลายข้าวขาวเอวันเลิศ                               1150-1200

ปลายข้าวขาวซีวัน                                    1050-1080

รำข้าวขาว (ก.ก.)                                    9.50-9.70

ที่มา: สมาคมโรงสีข้าวไทย

162246205850