กทม.เร่งฉีดวัคซีน 3 กลุ่ม'ผู้สูงอายุ' ตั้งเป้าแล้วเสร็จเดือน ก.ค.นี้

กทม.ตั้งเป้าเร่งฉีดวัคซีน 3 กลุ่ม'ผู้สูงอายุ' ให้แล้วเสร็จเดือน ก.ค.นี้

วันที่ 31 .. ที่ห้องรัตนโกสินทร์ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (เสาชิงช้า) พล...โสภณ พิสุทธิวงษ์ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร(กทม.) เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการการบริหารจัดการการให้วัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID-19) กรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 9/2564 โดยมีคณะอนุกรรมการทั้งหน่วยงานในสังกัดกรุงเทพมหานคร และหน่วยงานต่างสังกัด อาทิ ผู้แทนกระทรวงสาธารณสุข ผู้แทนโรงพยาบาลสังกัดกองทัพ ผู้แทนโรงพยาบาลมหาวิทยาลัย และผู้เกี่ยวข้อง ร่วมประชุม

ทั้งนี้ ในที่ประชุมรายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคโควิด-19 ในสถานดูแลผู้สูงอายุบางแห่ง ซึ่งนับเป็นอันตรายค่อนข้างสูงเนื่องจากผู้สูงอายุเป็นบุคคลกลุ่มเสี่ยงสูงและหากมีการติดเชื้อโควิด-19 จะง่ายต่อการเป็นอันตรายถึงชีวิต ที่ประชุมจึงเห็นชอบแผนการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ในกลุ่มผู้สูงอายุของ กทม.ตามที่สำนักอนามัยเสนอ ภายในเดือน มิ.. - ..นี้

162245727653

ขณะที่แนวทางการให้วัคซีนป้องกันโรคโควิดสำหรับผู้สูงอายุในพื้นที่กรุงเทพฯ แบ่งเป็น กลุ่มที่ 1 ผู้สูงอายุและผู้ดูแลในสถานสงเคราะห์ (บ้านพัก) คนชรา ทั้งในสังกัด กทม. กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ บ้านพักของเอกชน มูลนิธิ ที่ขึ้นทะเบียนกับกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข ให้สถานดูแลผู้สูงอายุประสานโรงพยาบาลที่จะไปให้บริการฉีดวัคซีนโดยแจ้งรายชื่อและจำนวนผู้สูงอายุที่ต้องการรับการฉีดวัคซีน โดยสำนักอนามัย จะจัดสรรวัคซีนให้ตามจำนวนที่ได้รับแจ้ง

กลุ่มที่ 2 สำหรับผู้สูงอายุในชุมชน ผู้ป่วยติดเตียง ติดบ้าน ให้ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม แต่ละสำนักงานเขต ร่วมกับศูนย์บริการสาธารณสุข สำรวจรวบรวมรายชื่อ  เพื่อนัดหมายการฉีดวัคซีน โดยจัดเตรียมอุปกรณ์ และพยาบาลเยี่ยมบ้านเพื่อฉีดวัคซีนเชิงรุกที่บ้าน

กลุ่มที่ 3 ส่วนผู้สูงอายุในชุมชนที่มีสุขภาพแข็งแรง และประสงค์จะรับการฉัดวัคซีนในโรงพยาบาลใกล้บ้านหรือโรงพยาบาลที่สะดวกให้ประสานแจ้งความประสงค์รับวัคซีนในโรงพยาบาลดังกล่าว โดยโรงพยาบาลจะรวบรวมรายชื่อเพื่อขอรับจัดสรรวัคซีนมายังสำนักอนามัย และกำหนดนัดหมายการฉีดวัคซีน ลงทะเบียนที่โรงพยาบาลที่แจ้งความประสงค์

ในส่วนของการขอรับวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 เป็นกลุ่ม หรือในลักษณะหน่วยงาน หรือองค์กร ปัจจุบันการปฏิบัติยังมีความซ้ำซ้อนกันหลายหน่วยงาน ที่ประชุมจึงให้สำนักอนามัยในฐานะเลขานุการคณะอนุกรรมการการบริหารจัดการการให้วัคซีนฯ  หารือกับกรมควบคุมโรค กระทรวงแรงงาน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อกำหนดแนวทางที่ชัดเจนต่อไป