'ศบค.มท.'สั่งผู้ว่าฯคุมโควิดห้ามเคลื่อนย้ายแรงงานข้ามเขต ทำบัญชีติดตามตัว

'ศบค.มท.'สั่งผู้ว่าฯคุมโควิดห้ามเคลื่อนย้ายแรงงานข้ามเขต ทำบัญชีติดตามตัว

"ศบค.มท." สั่ง "ผู้ว่าฯ" ดำเนินมาตรการ ควบคุม-ป้องกันโควิด แคมป์คนงาน ป้องกันการเคลื่อนย้ายข้ามเขตภายในจว. ที่กำหนด จัดทำทะเบียนแรงงาน ที่ออกนอกพื้นที่ เพื่อติดตามตัว

ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กระทรวงมหาดไทย(ศบค.มท.) เปิดเผยว่า ศูนย์ปฏิบัติการศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศปก.ศบค.) ได้มีมติในประชุมเมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2564 โดยมี พล..ณัฐพล นาคพาณิชย์ เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.) เป็นประธาน ซึ่งมีประเด็นที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงมหาดไทยที่ต้องประสานการปฏิบัติกับผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศ

นายฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ในฐานะหัวหน้าผู้รับผิดชอบในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินในส่วนที่เกี่ยวกับการสั่งการและประสานกับผู้ว่าราชการจังหวัดและผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ได้สั่งการไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดพิจารณาดำเนินการนำมาตรการด้านการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคในแคมป์คนงานก่อสร้างของกรุงเทพมหานคร อาทิ มาตรการควบคุมการเคลื่อนย้ายของแรงงานข้ามเขตภายในจังหวัดที่กำหนด ให้มีการแจ้งล่วงหน้าไปยังปลายทางไม่น้อยกว่า 7 วัน การจัดทำบัญชีหรือทะเบียนแรงงานที่มีการเดินทางออกนอกพื้นที่เพื่อประโยชน์ในการติดตามตัวและควบคุมโรค มาพัฒนารายละเอียดเพิ่มเติมให้มีความชัดเจนขึ้น เพื่อเป็นแนวทางสำหรับจังหวัดอื่นๆ นำไปปรับใช้ให้เหมาะสมกับสถานการณ์การแพร่ระบาดในพื้นที่ต่อไป