GULFปรับราคาทำเทนเดอร์ ADVANCเหลือหุ้นละ120.93บ.จากเดิม122.86บาท

GULFปรับราคาทำเทนเดอร์ ADVANCเหลือหุ้นละ120.93บ.จากเดิม122.86บาท

GULF แจ้งปรับราคาทำคำเสนอซื้อหุ้น ADVANCลงเหลือหุ้นละ 120.93บาทจากเดิมที่ราคา 122.86บาทต่อหุ้น พร้อมทำเทนเดอร์พร้อมกับหุ้น INTUCH แต่ระยะเวลานานกว่า เพื่อให้นักลงทุนมีเวลาตัดสินใจ

บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)หรือ GULF แจ้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.)เพิ่มเติมการลงทุนทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์บริษัท อินทัช    โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)หรือ INTUCH และบริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)หรือ ADVANC ว่า ที่ประชุมคณะกรรมการ(บอร์ด)บริษัทมีมติเพิ่มเติมเกี่ยวกับการทำคำเสนอซื้อหุ้น ADVANC โดยบริษัทอาจพิจารณาที่จะเริ่มทำคำเสนอซื้อหุ้นทั้งหมดของ ADVANC โดยสมัครใจ(Voluntary Tender Offer)วันเดียวกับการทำคำเสนอหุ้น INTUCH และอยู่ระหว่างการหารือกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)ในการขอผ่อนผันให้บริษัทไม่มีหน้าที่ในการทำคำเสนอซื้อหุ้นทั้งหมดของ ADVANC ตามเกณฑ์Chain Principle อีก

ทั้งนี้สาเหตุที่บริษัทจะมีการทำคำเสนอซื้อหุ้น ADVANC พร้อมกับ INTUCH ก็เพื่อปฏิบัติตามกฎหมายกำหนดและลดความซับซ้อนของธุรกรรมรวมทั้งหลีกเลี่ยงผลกระทบที่อาจก่อให้เกิดความผันผวนต่อราคาและปริมาณกรซื้อขายหุ้นADVANC และลดความสับสนที่อาจเกิดขึ้นต่อผู้ถือหุ้น ADVANC ในกรณีที่บริษัทฯ ต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของ ADVANC ตามหลักเกณฑ์ ChainPrinciple ซึ่งจะเกิดขึ้นในระยะเวลาที่ใกล้เคียงกันกับการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ INTUCH และระยะเวลาการทำคำเสนอซื้อหุ้น ADVANC จะมีระยะเวลานานกว่าสการทำคำเสนอซื้อหุุ้น INTUCH เพื่อให้ผู้ลงทุนมีเวลาในการพิจารณาที่เหมาะสมนอกจากนี้ การทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของ ADVANC โดยสมัครใจดังกล่าวจะเกิดขึ้นต่อเมื่อเงื่อนไขก่อนการทำคำเสนอซื้อตามที่บริษัทฯ กำหนดไว้นอกจากนี้ได้ปรับราคาการทำคำเสนอซื้อหุ้น ADVANC ลงเหลือหุ้นละ120.93บาท จากเดิมที่ราคา 122.86บาทต่อหุ้น

ทั้งนี้ราคาทำเสนอซื้อหุ้น INTUCH ที่ 65 บาท  จำนวนไม่เกิน 2,599,631,112 หุ้น หรือ 81.07% ของหุ้นทั้งหมด INTUCH และในกรณีที่มีการใช้สิทธิแปลงวอร์แรนท์ ทั้ังหมด บริษัทจะต้องซื้อหุ้น INTUCH เพิ่มอีก 1,268,956 หุ้น คิดเป็นเงินรวม 169,058 ล้านบาท

ส่วนกรทำคำเสนอซื้อหุ้น ADVANC ที่ราคา120.93 บาท จำนวน 2,973,554,313 หุ้น หรือ 100%  ซึ่งหากมีการใช้สิทธิแปลงวอร์แรนท์คงเหลือทั้งหมด จะต้องซื้อหุ้นสามัญ ADVANC อีก 1,304,977 หุ้น  มูลค่าไม่เกิน 365,491.21 ล้านบาท ซึ่งหากรวมการทำเทนเดอร์ INTUCH และ ADVANC  จะใช้เงินรวม 534,549.72 ล้านบาท