ข้าวหอมมะลิ 100% ชั้น 2 (62/63) 2200-2300บาท/100กก.

ข้าวหอมมะลิ 100% ชั้น 2 (62/63) 2200-2300บาท/100กก.

รายงานราคาข้าวขายส่งตลาดกรุงเทพฯ (สมาคมโรงสีข้าวไทย) ประจำวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

  •  ข้าวมาตรฐานส่งออก ราคาไม่รวมกระสอบ

           ชนิดข้าว                                    บาท/100 กก.

ข้าวหอมมะลิจังหวัด (63/64)                              -

ข้าวหอมมะลิ 100% ชั้น 2 (61/62)                     -

ข้าวหอมมะลิ 100% ชั้น 2 (62/63)               2200-2300

ข้าวหอมมะลิ 100% ชั้น 2 (63/64)          1980-2200

ปลายข้าวหอมมะลิ (62/63)                            1200

ปลายข้าวหอมมะลิ (63/64)                        1250

ข้าวหอมปทุมธานี (ยิงสี)    

  (ตลาดเงียบ การซื้อขายน้อย)                       1750-1800

ปลายข้าวหอมปทุมธานี (ยิงสี)                         1180

ข้าวขาว 100% ชั้น 2                                        -

ข้าวขาว 5%                                             1340-1380

ปลายข้าวขาวเอวันเลิศ                                    1150-1250

ปลายข้าวขาวซีวัน                                         1050-1100

รำข้าวขาว (ก.ก.)                                        9.50-9.70

ที่มา: สมาคมโรงสีข้าวไทย

162220399116