ข้าวขาว 5% 1340-1380 บาท/100กก.

ข้าวขาว 5% 1340-1380 บาท/100กก.

รายงานราคาข้าวขายส่งตลาดกรุงเทพฯ (สมาคมโรงสีข้าวไทย) ประจำวันที่ 27 พฤษภาคม 2564

  • ข้าวมาตรฐานส่งออก ราคาไม่รวมกระสอบ

           ชนิดข้าว                                    บาท/100 กก.

ข้าวหอมมะลิจังหวัด (63/64)                             -

ข้าวหอมมะลิ 100% ชั้น 2 (61/62)                    -

ข้าวหอมมะลิ 100% ชั้น 2 (62/63)              2200-2300

ข้าวหอมมะลิ 100% ชั้น 2 (63/64)         1980-2200

ปลายข้าวหอมมะลิ (62/63)                           1200

ปลายข้าวหอมมะลิ (63/64)                        1250

ข้าวหอมปทุมธานี (ยิงสี)  

     (ตลาดเงียบ การซื้อขายน้อย)                  1750-1800

ปลายข้าวหอมปทุมธานี (ยิงสี)                       1180

ข้าวขาว 100% ชั้น 2                                      -

ข้าวขาว 5%                                        1340-1380

ปลายข้าวขาวเอวันเลิศ                              1150-1250

ปลายข้าวขาวซีวัน                                   1050-1100

รำข้าวขาว (ก.ก.)                                  9.50-9.70

ที่มา: สมาคมโรงสีข้าวไทย

162210868066