PRINC เคาะขายหุ้นเพิ่มทุน RATCH 25 พ.ค.นี้ รับเงิน 1.4 พันล้าน

PRINC เคาะขายหุ้นเพิ่มทุน RATCH 25 พ.ค.นี้ รับเงิน 1.4 พันล้าน

PRINC เล็งจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน RATCH 25 พ.ค.นี้ จำนวน 346 ล้านหุ้น พร้อมชำระราคาจองซื้อรวม 1.4 พันล้าน ที่ราคา 4.09 บาทต่อหุ้น คิดเป็นส่วนลดจากราคาถัวเฉลี่ย 9.3%

นางสาวฤติมา จิระสุรเดช เลขานุการบริษัท บริษัท พริ้นซิเพิล แคปิตอล จำกัด (มหาชน) หรือ PRINC เปิดเผยว่า การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ บริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ RATCH ซึ่งเป็นบุคคลในวงจำกัดตามแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) โดยบริษัทฯ ขอแจ้งรายละเอียดการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน ดังนี้

1. จำนวนหุ้น วันที่จองซื้อ และวันที่ชำระเงินของ RATCH

ในวันที่ 25 พ.ค.2564 บริษัทฯ จะจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 346,233,682 หุ้น ให้แก่ RATCH โดย RATCH จะชำระเงินคำจองซื้อรวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,416,095,759.38 บาท ภายในวันดังกล่าว

2. ราคาเสนอขายหุ้นและจำนวนเงินรวมของการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนโดย RATCH

ราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนเท่ากับ 4.09 บาทต่อหุ้น คิดเป็นมูลค่ารวมเท่ากับ 1,416,095,759.38 บาท ซึ่งเป็นราคาเสนอขายโดยมีส่วนลดประมาณ 9.3% ของราคาตลาด โดยราคาตลาดคำนวณจากราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของบริษัทฯ ที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวม 15 วันทำการย้อนหลังติดต่อกันก่อนวันที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ จะกำหนดราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน

กล่าวคือ ระหว่างวันที่ 28 เม.ย. ถึงวันที่ 20 พ.ค.2564 ซึ่งเท่ากับหุ้นละ 4.51 บาท (ข้อมูลจาก SETSMART ที่ www.setsmart.com) ดังนั้น ราคาเสนอขายช้างต้นจึงเป็นราคาที่ไม่ต่ำกว่า 90% ของราคาตลาดตามประกาศคณะกรรมกรกำกับตลาดทุน ที่ จ. 72/2558 เรื่อง การอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด ลงวันที่ 28 ต.ค.2558 (ตามที่แก้ไขเพิ่มเติม)

ทั้งนี้ ราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ RATCH ที่รคา 4.09 บาทต่อหุ้น เมื่อเทียบกับ ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของบริษัทฯ ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ย้อนหลัง 15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันแรกที่ทำการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อ RATCH (คือวันที่ 25 พ.ค.) ที่ราคา 4.45 บาทต่อหุ้น ถือเป็นราคาเสนอขายหุ้นที่มีส่วนลดจากราคาตลาดคิดเป็น 8.13%

จึงไม่ถือว่าเป็นการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ในราคาต่ำ ตามประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการพิจารณาคำขอให้รับหุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิในส่วนเพิ่มทุนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน พ.ศ. 2558 ประกอบกับหนังสือเวียนเรื่องการกำหนดระยะเวลาห้ามขายหุ้น (Silent Period) สำหรับการเสนอขายหุ้นหรือหลักทรัพย์แปลงสภาพต่อบุคคลในวงจำกัด ฉบับลงวันที่ 29 เม.ย.2558

ดังนั้น หุ้นสามัญเพิ่มทุนที่จัดสรรให้แก่ RATCH ดังกล่าวจึงไม่ต้องอยู่ภายใต้การกำหนดระยะเวลาห้ามขายหุ้น (Silent Period) สำหรับการเสนอขายหุ้นต่อบุคคลในวงจำกัดตามประกาศดังกล่าว แต่อย่างใด

ราคาถั่วเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของบริษัทฯ ในตลาดหลักทรัพย์ฯ ระหว่างวันที่ 29 เม.ย. ถึงวันที่ 21 พ.ค.2564 ซึ่งมีราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักเท่ากับ 4.45 บาท ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

162185509937