ตรวจสอบเงินประกันรายได้เกษตร จ่ายส่วนต่าง 'ประกันราคาข้าว' รอบที่ 1 (งวดที่ 28)

ตรวจสอบเงินประกันรายได้เกษตร จ่ายส่วนต่าง 'ประกันราคาข้าว' รอบที่ 1 (งวดที่ 28)

ตรวจสอบเงินประกันรายได้เกษตร จ่ายส่วนต่าง "ประกันราคาข้าว" รอบที่ 1 (งวดที่ 27) เช็คที่นี่!

ตามที่ รัฐบาล ได้อนุมัติ โครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2563/64 รอบที่ 1 โดยเกษตรที่ขึ้นทะเบียนกับกรมส่งเสริมการเกษตรกรซึ่งธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (...) จะโอนเงินให้กับธนาคารแต่ละสาขา วันที่ 16 ..2563 งวดแรกนั้น

กรมการค้าภายใน ออกประกาศคณะอนุกรรมการกำกับดูแลและกำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว เรื่องกำหนดราคาเกณฑ์กลางอ้างอิง และการชดเชยส่วนต่างราคาตามโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2563/64 รอบที่ 1 (งวดที่ 28) ความว่า

ข่าวที่เกี่ยวข้อง : 

มติที่ประชุม ครั้งที่ 19/2564  เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2564 รอบที่ 1 (งวดที่ 28) ระบุวันที่คาดจะเก็บเกี่ยวถึงวันที่ 10-16 พฤษภาคม 2564 สำหรับข้าวเปลือกชนิดต่างๆ ณ ความชื้นไม่เกิน 15% ดังนี้

ราคาประกัน   

1.ข้าวเปลือกหอมมะลิ                   สิ้นสุดฤดูการเก็บเกี่ยว

2.ข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่        ตันละ  11,559.60 บาท

3.ข้าวเปลือกเจ้า                         ตันละ   9,280.57 บาท

4.ข้าวเปลือกหอมปทุม                  ตันละ   10,663.72 บาท

5.ข้าวเปลือกเหนียว                     ตันละ   10,630.74 บาท

สำหรับ การชดชยส่วนต่างระหว่างราคาประกันรายได้กับราคาเกณฑ์กลางอ้างอิง มีอัตราส่วนต่างที่ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกณ์การเกษตรใช้ในการจ่ายให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกข้าว สำหรับการจ่ายเงิน งวดที่ 28 ในวันที่ 17 พฤษภาคม 2564 ดังนี้

ราคาชดเชย 

1.ข้าวเปลือกหอมมะลิ                       สิ้นสุดฤดูการเก็บเกี่ยว

2.ข้าวเปลือกมะลินอกพื้นที่                  ตันละ  2,440.40 บาท

3.ข้าวเปลือกเจ้า                              ตันละ  719.43 บาท

4.ข้าวเปลือกหอมปทุม                       ตันละ  336.28 บาท

5.ข้าวเปลือกเหนียว                          ตันละ  1,369.26 บาท

162132652843

อ้างอิง : กระทรวงพาณิชย์