ตรวจสอบเงินประกันรายได้เกษตร จ่ายส่วนต่าง 'ประกันราคาข้าว' รอบที่ 1 (งวดที่ 26)

ตรวจสอบเงินประกันรายได้เกษตร จ่ายส่วนต่าง 'ประกันราคาข้าว' รอบที่ 1 (งวดที่ 26)

อัพเดท! ตรวจสอบเงินประกันรายได้เกษตร จ่ายส่วนต่าง "ประกันราคาข้าว" รอบที่ 1 (งวดที่ 26) เช็คที่นี่

ตามที่ รัฐบาล ได้อนุมัติ โครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2563/64 รอบที่ 1 โดยเกษตรที่ขึ้นทะเบียนกับกรมส่งเสริมการเกษตรกรซึ่งธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (...โอนเงินให้กับธนาคารแต่ละสาขา วันที่ 16 ..2563 งวดแรกนั้น

กรมการค้าภายใน ออกประกาศคณะอนุกรรมการกำกับดูแลและกำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว เรื่องกำหนดราคาเกณฑ์กลางอ้างอิง และการชดเชยส่วนต่างราคาตามโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2563/64 รอบที่ 1 (งวดที่ 26) ความว่า

ข่าวที่เกี่ยวข้อง : 

มติที่ประชุม ครั้งที่ 17/2564  เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2564 รอบที่ 1 (งวดที่ 26) ระบุวันที่คาดจะเก็บเกี่ยวถึงวันที่ 26 เมษายน-2 พฤษภาคม 2564 สำหรับข้าวเปลือกชนิดต่างๆ ณ ความชื้นไม่เกิน 15% ดังนี้

ราคาประกัน   

1.ข้าวเปลือกหอมมะลิ                   สิ้นสุดฤดูการเก็บเกี่ยว

2.ข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่        ตันละ  11,640.78 บาท

3.ข้าวเปลือกเจ้า                         ตันละ   9,304.22 บาท

4.ข้าวเปลือกหอมปทุมธานี             ตันละ   10,748.92 บาท

5.ข้าวเปลือกเหนียว                     ตันละ   10,720.49 บาท

สำหรับ การชดชยส่วนต่างระหว่างราคาประกันรายได้กับราคาเกณฑ์กลางอ้างอิง มีอัตราส่วนต่างที่ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกณ์การเกษตรใช้ในการจ่ายให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกข้าว สำหรับการจ่ายเงินงวดที่ 26 ในวันที่ 3 พฤษภาคม 2564 ดังนี้

ราคาชดเชย 

1.ข้าวเปลือกหอมมะลิ                       สิ้นสุดฤดูการเก็บเกี่ยว

2.ข้าวเปลือกมะลินอกพื้นที่                  ตันละ  2,359.22 บาท

3.ข้าวเปลือกเจ้า                             ตันละ  695.78 บาท

4.ข้าวเปลือกหอมปทุม                      ตันละ  251.08 บาท

5.ข้าวเปลือกเหนียว                         ตันละ  1,279.51 บาท

ประกาศ ณ วันที่ 3 พฤษภาคม 2564

162002905965

อ้างอิง : กระทรวงพาณิชย์