เอกชน ตอบรับโรงไฟฟ้าชุมชน จองคิวยื่นซองแล้ว 250 ราย

เอกชน ตอบรับโรงไฟฟ้าชุมชน จองคิวยื่นซองแล้ว 250 ราย

“พีอีเอ” เผย “โครงการโรงไฟฟ้าชุมชน” มีผู้สนใจวางเงินประกันรวม 268 ราย พร้อมจองคิวเข้ายื่นซองแล้ว 250 ราย ขณะที่ประเดิมวันแรก ยื่นเอกสารกว่า 50 ราย ยันกระบวนการโปร่งใส

นายเสกสรร เสริมพงศ์  รองผู้ว่าการวางแผนและพัฒนาระบบไฟฟ้า การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค(PEA) เปิดเผยว่า วันนี้ 27 เม.ย.นี้ เป็นวันแรก ที่ PEA ได้เปิดให้ผู้สนใจยื่นซองเอกสารคำเสนอขายไฟฟ้าโครงการโรงไฟฟ้าชุมชนเพื่อเศรษฐกิจฐานราก(โครงการนำร่อง) พ.ศ. 2564 ที่สำนักงาน PEA โดยวันแรกมีผู้จองคิวมารอยื่นเอกสารตั้งแต่เวลา 08.00 น. ก่อนจะเปิดให้ยื่นจริงเวลา 8.30 น. มีผู้มายื่นซองทั้งหมดประมาณ 50 ราย และไม่มายื่นอีกประมาณ 4-5 ราย ซึ่งผู้ไม่มายื่นเอกสารตามคิวที่จองไว้จะต้องไปลงทะเบียนจองในระบบออนไลน์ใหม่ โดยคิววันพฤหัสบดีที่ 29 เม.ย.และศุกร์ที่ 30 เม.ย. 2564 มีการจองคิวเต็มแล้ว ขณะที่ วันที่ 28 เม.ย. 2564 ยังเหลือประมาณ 71 คิว เพราะมีผู้จองคิวไปแล้วกว่า 10 คิว และ PEA  ได้กำหนดให้จัดคิวเข้ายื่นซองเอกสารไม่เกินวันละ 84 ราย เพื่อลดความเสี่ยงการแพร่ระบาดจากโควิด-19

โดย PEA เปิดให้มายื่นซองได้ตั้งแต่เวลา 8.30-16.30 น. ระหว่างวันที่ 27-30 เม.ย. 2564 ตามคิวที่จองไว้ผ่านระบบออนไลน์ และจะเปิดรับเพียงวันละ 84 คิวเท่านั้น โดยผู้ที่เข้ายื่นซองประมูลได้จะต้องเป็นบริษัทนิติบุคคลเท่านั้น

161951653781

ทั้งนี้ ผู้ที่ยื่นจองคิวเรียบร้อยแล้วจะต้องจ่ายเงินค่าวางหลักประกันการยื่นคำเสนอขอขายไฟฟ้า (Bid Bond) จำนวน  500 บาทต่อกิโลวัตต์ของปริมาณพลังไฟฟ้าเสนอขายแล้วเท่านั้น ซึ่งโครงการโรงไฟฟ้าชุมชนฯครั้งนี้ มีผู้วางเงินประกันรวมทั้งสิ้น 268 ราย และจองคิวเข้ายื่นซองประมาณ 250 ราย ทั้งนี้ แต่จะมายื่นซองประมูลตามจำนวนที่วางหลักประกันไว้ทั้งหมดหรือไม่นั้น ยังต้องติดตามต่อไป   

อย่างไรก็ตาม การพิจารณาผู้เข้าร่วมโครงการโรงไฟฟ้าชุมชนฯ ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการที่พิจารณาด้านเทคนิคมาจาก 9 หน่วยงาน ประกอบด้วย ตัวแทน PEA, การไฟฟ้านครหลวง(กฟน.),สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน(สนพ.), คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน(กกพ.), กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน(พพ.) รวมถึงเจ้าหน้าที่จากกรมโยธาธิการและผังเมือง และตัวแทนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นต้น นอกจากนี้ยังเปิดให้สามารถยื่นเอกสารเพิ่มเติมได้และสามารถอุทธรณ์ได้ด้วย ดังนั้น ขอให้ทุกฝ่ายสบายใจได้ว่ากระบวนการประมูลเป็นไปด้วยความโปร่งใส

161951656151

สำหรับโครงการโรงไฟฟ้าชุมชนฯ จะเปิดรับซื้อไฟฟ้ารวม 150 เมกะวัตต์ แบ่งเป็นเชื้อเพลิงชีวมวล 75 เมกะวัตต์ เสนอขายโครงการละไม่เกิน 6 เมกะวัตต์ และเชื้อเพลิงก๊าซชีวภาพ(พืชพลังงาน ผสมน้ำเสีย/ของเสีย น้อยกว่าหรือเท่ากับ 25%) 75 เมกะวัตต์ เสนอขายโครงการละไม่เกิน3 เมกะวัตต์

โดยกำหนดอัตรารับซื้อไฟฟ้า แบ่งเป็น 1. ชีวมวล กำลังผลิตติดตั้งไม่เกิน 3 เมกะวัตต์ คิดอัตรา Feed-in Tariff (FiT) ที่ 4.8482 บาทต่อหน่วย และกำลังการผลิตติดตั้งมากกว่า 3 เมกะวัตต์ FiT ที่ 4.2636 บาทต่อหน่วย 2. ก๊าซชีวภาพ (พืชพลังงาน) มี FiT ที่ 4.7269 บาทต่อหน่วย โดยทั้งหมดมีระยะเวลาสนับสนุน 20 ปี และมี FiT Premium สำหรับพื้นที่พิเศษ อีก 0.50 บาทต่อหน่วย