อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ (30 มี.ค.64)

อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ (30 มี.ค.64)