KBANK ประกาศจ่ายปันผลปี 63 ที่ 2.30 บาทต่อหุ้น

KBANK ประกาศจ่ายปันผลปี 63 ที่ 2.30 บาทต่อหุ้น

กสิกรไทยแจ้งตลาดหลักทรัพย์ เห็นชอบปันผลจากผลการดำเนินงานปี 63 ที่ 2.30บาทต่อหุ้น

   กสิกรไทย แจ้ง ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หลังประชุมคณะกรมการ บมจ. ธนาคารกสิกรไทย ครั้งที่ 2/2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564

    โดยมีมติในเรื่องสำคัญ สรุปได้ดังนี้ 1. เห็นชบงบการเงินสำหรับปีสั้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบ และตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว เห็นชอบจัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงานปี 2563ให้ แก่ผู้ถือหุ้นสามัญในอัตราหุ้นละ 2.50 บาท

  ซึ่ง กำหนดรายชื่อผู้ถืหุนที่มีสิทธิได้รับงินปันผลในวันที่ 21 มษายน 2564 และกำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 7 พฤษภาคม 2564