รายงานราคาข้าวขายส่งตลาดกรุงเทพฯ (25 ก.พ.64)

รายงานราคาข้าวขายส่งตลาดกรุงเทพฯ (25 ก.พ.64)

รายงานราคาข้าวขายส่งตลาดกรุงเทพฯ (สมาคมโรงสีข้าวไทย) ประจำวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564

ข้าวมาตรฐานส่งออก ราคาไม่รวมกระสอบ

                 ชนิดข้าว                             บาท/100 ก.ก.

ข้าวหอมมะลิจังหวัด (62/63)                      2300-2400

ข้าวหอมมะลิ 100% ชั้น 2 (61/62)                    -

ข้าวหอมมะลิ 100% ชั้น 2 (62/63)             2350-2500

ข้าวหอมมะลิ 100% ชั้น 2 (63/64)             2250-2450

ปลายข้าวหอมมะลิ (62/63)                            1260

ปลายข้าวหอมมะลิ (63/64)                          1300

ข้าวหอมปทุมธานี (ยิงสี)                            1950-2000

ปลายข้าวหอมปทุมธานี (ยิงสี)                       1260

ข้าวขาว 100% ชั้น 2                                     -

ข้าวขาว 5%                                        1460-1500

ปลายข้าวขาวเอวันเลิศ                               1280-1350

ปลายข้าวขาวซีวัน                                    1160-1190

รำข้าวขาว (ก.ก.)                                    9.20-9.50

(ดูรายละเอียดเพิ่มเติม)