รัฐสภา 348:200 เสียง ค้าน "ส.ว." ไม่เติมเนื้อหา ห้ามแก้ "38มาตรา" ว่าด้วย พระราชอำนาจ

รัฐสภา 348:200 เสียง ค้าน "ส.ว." ไม่เติมเนื้อหา ห้ามแก้ "38มาตรา" ว่าด้วย พระราชอำนาจ

หลังพักประชุมไป 15 นาที รัฐสภา กลับมาลงมติทันที โดยเสียงข้างมากยืนยันใช้เนื้อหาของกมธ. พบ 200 เสียงไม่เห็นด้วย 58 งดออกเสียง

       เมื่อเวลา 18.00 น. ที่ประชุมรัฐสภา ได้กลับมาพิจารณาอีกครั้งหลังจากพักการประชุม ไป 15 นาที เพราะมีสมาชิกรัฐสภา เห็นแย้งต่อการเพิ่มหรือตัดเนื้อหาว่าด้วยบทบัญญัติที่เกี่ยวกับพระราชอำนาจของสถาบันพระมหากษัตริย์ ระหว่าง กลุ่ม ส.ว. ที่ต้องการเติมเนื้อหาห้ามแก้ไขมาตราที่เกี่ยวกับพระราชอำนาจ ซึ่งบัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2560 รวม 38 มาตรา ขณะที่ ส.ส.พรรคก้าวไกล ยืนยันต่อการตัดเนื้อหาที่ห้ามแก้ไขหมวด 1 บททั่วไปและหมวด2 พระมหากษัตริย์ 
          และทันทีที่กลับมาพิจารณา ได้ลงมติทันที โดยไม่มีการชี้แจงใดๆ จากกมธ. โดยผลการลงมติผลปรากฎว่า เสียงข้างมาก 348 เสียง เห็นด้วยกับเนื้อหาที่กมธ. แก้ไข ต่อ 200 เสียง งดออกเสียง 58 เสียง 

        สำหรับเนื้อหาของมาตราดังกล่าว  มีสาระสำคัญ คือ วางกรอบเวลาทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ ของสภาร่างรัฐธรรมนูญ​(ส.ส.ร.)  ให้เสร็จภายใน 240 วัน  และต้องรับฟังความเห็นประชาชนทั่วไป และประชาชนทุกจังหวัดอย่างทั่วถึง พร้อมกับเผยแพร่เนื้อหาสาระและความคืบหน้าร่างรัฐธรรมนูญผ่านสื่อมวลชนแะลเวทีแสดงความเห็นต่างๆ  พร้อมกับให้รับฟังความเห็นและข้อเสนอแนะจาก ครม. ส.ส. ส.ว. องค์กรตามรัฐธรรมนูญ และหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้อง นอกจากนั้นวางกรอบห้ามแก้ไขเพิ่มเติม หมวด 1 บททั่วไป และ หมวด2 พระมหากษัตริย์ พร้อมกำหนดบทบาทให้รัฐสภาเป็นผู้วินิจฉัยกรณีดังกล่าว และหากร่างรัฐธรรมนูญพบว่าได้แก้ไข หมวด 1 และหมวด 2 ให้ร่างรัฐธรรมนูญนั้นตกไป.