รัฐสภา เริ่มถกแก้รัฐธรรมนูญ วาระสองแล้ว - "วิรัช"แจงสาระแก้ไข6ประเด็น

รัฐสภา เริ่มถกแก้รัฐธรรมนูญ วาระสองแล้ว - "วิรัช"แจงสาระแก้ไข6ประเด็น

รัฐสภา เข้าสู่วาระพิจารณาแก้รัฐธรรมนูญ วาระสอง แล้ว "วิรัช" แจ้งที่ประชุมมีสาระแก้ไข 6 ประเด็น จ่อใช้เวลาพิจารณาวันแรก ยาวเกินเที่ยงคืน

       เมื่อเวลา 15.30 น.​ ที่ประชุมร่วมรัฐสภา เข้าสู่การพิจารณา ร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่....)  พ.ศ..... ซึ่งแก้ไขมาตรา 256 และเพิ่มหมวดใหม่ว่าด้วยการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ ซึ่งคณะกรรมาธิการ (กมธ.) รัฐสภา ที่มีนายวิรัช รัตนเศรษฐ ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคพลังปรระชารัฐ เป็นประธานกมธ. พิจารณา แล้วเสร็จ
       โดยนายวิรัช นำเสนอสาระต่อที่ประชุมรัฐสภา ว่า สำหรับสาระของร่างรัฐธรรมนูญ ที่ กมธ.แก้ไขจากเนื้อหาที่รับจากรัฐสภา ได้แก่ 1.คะแนนเสียงเห็นชอบร่างรัฐธรรมนูญ วาระหนึ่งและวาระสาม ใช้เสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3  ของจำนวนสมาชิกทั้งหมดที่มีของสองสภา, 2.กำหนดตรวจสอบกระบวนการตรารัฐธรรมนูญ, ให้มีสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ ( ส.ส.ร.) จำนวน  200 คนมาจากเลือกตั้งของประชาชน,​ 3.ให้ คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.​) นำบทบัญญัติในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส. และบทกำหนดโทษที่เกี่ยวข้องบังคับใช้โดยอนุโลมกับการเลือกตั้งส.ส.ร.
       นายวิรัช  กล่าวด้วยว่า  4.กรณีที่ตำแหน่ง ส.ส.ร.ว่างลงเพราะ ตาย หรือ ขาดคุณสมบัติ ให้จัดการเลือกตั้งแทนที่ว่าง ภายใน 45 วัน ยกเว้นเวลาทำรัฐธรรมนูญใหม่ เหลือไม่ถึง 90 วัน, 5.ให้อำนาจ ส.ส.ร.แต่งตั้งกมธ.ยกร่างรัฐธรรมนูญ จากส.ส.ร. หรือตั้ง​กมธ.อื่น ที่มีบุคคลภายนอก โดยคำนึงถึงความรู้ความเชี่ยวชาญ​ทำหน้าที และให้มีจำนวนกมธ.ตามจำเป็น  และ 6.เมื่อ ส.ส.ร.ทำรัฐธรรมนูญเสร็จแล้วให้เสนอต่อรัฐสภา ให้อภิปรายแสดงความเห็นโดยไม่ลงมติภายใน 30 วัน จากนั้นส่งให้ กกต. เพื่อออกเสียงประชามติ ภายใน 7 วัน
       จากนั้นได้เข้าสู่การพิจารณาเป็นรายมาตรา ซึ่งพบว่ามีสมาชิกรัฐสภาเสนอคำแปรญัตติกว่า 107 คน ทั้งนี้นายพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานวุฒิสภา ฐานะรองประธานรัฐสภา ฐานะประธานที่ประชุม แจ้งด้วยว่าสำหรับการพิจารณาวาระสอง จะพิจารณาเรียงลำดับมาตราและมีการลงมติเพื่อตัดสิน โดยใช้เสียงข้างมากเป็นประมาณ
       ทั้งนี้นายวิรัช กล่าวฐานะประธานวิปรัฐบาล ช่วงที่สมาชิกหารือเรื่องกรอบเวลาด้วยว่า การพิจารณาร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญ วันที่ 24 กุมภาพันธ์​นั้นจะใช้เวลาให้เกินเวลาเที่ยงคืน จากนั้นในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ จะเริ่มพิจารณาในเวลา 09.00 น.