สศช.ชี้ให้ข้อมูลรัฐบาลนิคมจะนะต้องเริ่มนับหนึ่งใหม่

สศช.ชี้ให้ข้อมูลรัฐบาลนิคมจะนะต้องเริ่มนับหนึ่งใหม่

สศช.แจงนายกฯสั่งยกเลิกโครงการจะนะไม่เกี่ยวกับ สศช. เพราะไม่ใช่หน่วยงานที่ศึกษาโครงการฯตั้งแต่แรกแต่ได้ให้แนวทางรัฐบาลการออกแบบนิคมที่ถูกต้องว่าต้องทำอย่างไร ชี้โครงการนี้ควรมีการเริ่มศึกษาใหม่ตั้งแต่ต้นเพื่อดูความเหมาะสมโครงการให้รอบด้าน

นายดนุชา พิชยนันท์ เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) กล่าวถึงโครงการเมืองต้นแบบ “สามเหลี่ยม มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ไปสู่เมืองต้นแบบ อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา เมืองต้นแบบอุตสาหกรรมก้าวหน้าแห่งอนาคต ที่มีการให้ข่าวว่าโครงการนี้ไม่สามารถดำเนินการได้เพราะไม่ได้รับการสนับสนุนจาก สศช.

 โดยโครงการนี้ต้องชี้แจงว่าไม่ได้มาจากการเสนอโครงการและให้ สศช.มีส่วนร่วมในการทำโครงการมาตั้งแต่เริ่มต้นแต่เป็นการทำโครงการของศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) ที่ได้เสนอและศึกษาโครงการมาตั้งแต่ต้น

 

อย่างไรก็ตามเมื่อการดำเนินโครงการในระยะหนึ่งและพบปัญหาในการดำเนินงานรัฐบาลได้ให้สศช.เข้าไปช่วยอธิบายชี้แจงการทำโครงการในลักษณะเดียวกับโครงการนิคมฯจะนะให้กับผู้ที่รับผิดชอบโครงการได้ฟังว่าควรมีการดำเนินการอย่างไร ซึ่ง สศช.ได้ให้ข้อมูลว่าโครงการในลักษณะนี้ต้องมีการศึกษาและออกแบบโครงการอย่างรอบครอบ รวมทั้งต้องมีการศึกษา และรับฟังความคิดเห็นของชุมชน ประชาชนอย่างรอบด้าน

สำหรับการออกแบบและกำหนดพื้นที่กับลักษณะอุตสาหกรรมที่จะไปตั้งในพื้นที่ที่สอดคล้องกับศักยภาพถึงจะสามารถกำหนดลักษณะของโมเดลของอุตสาหกรรมและธุรกิจที่เหมาะสมได้ว่าควรจะเป็นอุตสาหกรรมใด 

 

“สศช.ได้ให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องไปแล้ว แต่ต้องยืนยันว่าโครงการนี้เราไม่ได้เข้าไปมีส่วนร่วมตั้งแต่แรก โดยการที่โครงการฯถูกระงับให้มีการทบทวนศึกษาใหม่ก็เป็นโอกาสที่จะกลับไปศึกษาให้รอบด้านมากขึ้น ซึ่งโครงการที่จะทำใหม่อาจจะไม่ใช่ในพื้นที่จะนะก็ได้”นายดนุชา กล่าว

ด้าน พล.อ.ประยุทธ์  จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม กล่าวถึงปัญหาของโครงการฯจะนะว่า ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงโครงการจะนะ ซึ่งในวันนี้ยังไม่มีข้อสรุปว่าจะต้องยุติโครงการหรือไม่ แต่ต้องไปหาวิธีการว่าจะดำเนินการอย่างไรให้เกิดขึ้นได้