ประกาศราคาแร่ (23 ก.พ.64)

ประกาศราคาแร่ (23 ก.พ.64)

ประกาศราคาแร่ (กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่) เรื่อง กำหนดราคาเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ประเมิน สำหรับเรียกเก็บค่าภาคหลวงแร่ ประจำวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564

                                        (บาท / หน่วย)

1.ดีบุก                เมตริกตันละ     814,860.00

2.สังกะสี             เมตริกตันละ       86,730.00

3.ทองคำ             กรัมละ                1,744.08

โดยให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่เวลา 12.00 น.  ของวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564  เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564

ที่มา :  กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่