GC ส่งมอบเครื่องบำบัดอากาศมลพิษและฝุ่นขนาดเล็ก PM2.5 ให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ฯ

GC ส่งมอบเครื่องบำบัดอากาศมลพิษและฝุ่นขนาดเล็ก PM2.5 ให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ฯ

GC ส่งมอบเครื่องบำบัดอากาศมลพิษและฝุ่นขนาดเล็ก PM2.5 รุ่นที่ให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ฯ หวังให้ประชาชน นำไปเป็นต้นแบบขยายผลผลิตใช้เอง ลดมลพิษทางอากาศในราคาประหยัด

วันนี้(2 ..) พลเรือเอก พงษ์เทพ หนูเทพ องคมนตรี เป็นประธานในฐานะประธานกรรมการบริหาร มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมถ์ เป็นประธานในพิธีส่งมอบเครื่องบำบัดอากาศที่มีมลพิษและฝุ่นขนาดเล็ก PM 2.5 ต้นแบบ รุ่นที่ 2 จากบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด(มหาชน) หรือ GC โดยเมื่อเดือนก.พ.2563 ได้ลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือ โครงการทดสอบและพัฒนาต่อยอดเครื่องบำบัดอากาศที่มีมลพิษและฝุ่นขนาดเล็ด PM 2.5 ร่วมกัน

พลเรือเอก พงษ์เทพ  กล่าวว่า ปัญหามลภาวะทางอากาศเป็นเรื่องสำคัญ ซึ่งส่งผลกระทบที่รุนแรงต่อสุขภาพของประชาชนในหลายพื้นที่ของประเทศมูลนิธิน้อมนำพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในการบรรเทาทุกข์ที่เกิดขึ้นให้แก่ประชาชน ได้จัดสร้างเครื่องบำบัดอากาศฯ รุ่นที่ 1 เป็นเครื่องต้นแบบที่ทางมูลนิธิออกแบบไว้ จำนวน 13 เครื่อง

โดย GC   ได้สนับสนุนงบประมาณจัดสร้างจำนวน 8 เครื่อง และทดสอบนำร่องใช้งานใน 2 พื้นที่ ได้แก่ บริเวณโดยรอบวัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามและบริเวณโดยรอยวังสระปทุม เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร โดยใช้หลักการระบบบำบัดแบบเวนทูรีสครับเบอร์(Venturi Scrubber)ซึ่งเป็นระบบบำบัดอากาศแบบเปียกใช้น้ำเป็นตัวกลางในการดักจับฝุ่นละอองขนาดเล็กที่ติดมากับมวลอากาศ

ทั้งนี้การพัฒนาในระยะที่ 2 GC สนับสนุนบุคลากรนักวิจัย องค์ความรู้และนวัตกรรมการออกแบบ เพื่อพัฒนาต่อยอดเครื่องบำบัดอากาศที่มีมลพิษและฝุ่นขนาดเล็ก PM 2.5 รุ่นที่2 โดยใช้หลักการบำบัดด้วยตัวกรอง(Filter)

161225233440

161225236215
สำหรับผลการทดสอบเครื่องบำบัดอากาศฯ
รุ่นที่ นี้พบว่า เครื่องบำบัดอากาศฯ มีประสิทธิภาพในการบำบัดฝุ่น PM 2.5 ประมาณ ๙๕.% เมื่อทดสอบบำบัดฝุ่นในห้องระบบปิด โดยสามารถบำบัดฝุ่น   PM 2.5 ปริมาณ๕๐๐-๗๐๐ ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร ให้เหลือเพียง ๒๐-๓๐ ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร และ     เมื่อทดสอบบำบัดฝุ่นในระบบเปิด สามารถบำบัดฝุ่น PM 2.5 ปริมาณ ๗๐๐-,๐๐๐ ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร ให้เหลือเพียง ๕๐-๖๐ ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร ซึ่งเครื่องบำบัดอากาศฯ รุ่นที่ นี้ มีอัตราการดูดอากาศมากกว่า ๑๐,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง

ในส่วนของการบำบัดอากาศ มีการติดตั้งตัวกรอง (Filter) ที่มีประสิทธิภาพการกรองฝุ่นแตกต่างกันในแต่ละชั้น จำนวน ชั้นด้วยกัน โดยชั้นที่ ประกอบด้วย Pre-Filter การกรองหยาบ ชั้นที่ เป็น Medium Filter ไส้กรองชนิดถุง และชั้นที่ Fine Filter สำหรับกรองละเอียด ซึ่งสามารถกรองฝุ่น ePM1 (ขนาด .- ไมครอน) ได้เฉลี่ย ๙๕% ตามมาตรฐานแผ่นกรองอากาศ EN 779 : 2012 หรือเทียบเท่ามาตรฐาน ISO 16890 : 2016 การออกแบบโดยใช้ตัวกรองทั้ง ชั้นนี้ ช่วยยืดอายุการใช้งานของตัวกรอง (Filter) ส่งผลให้ค่าใช้จ่ายบำรุงรักษาเครื่องต่