บลจ.ไทยพาณิชย์ ประกาศจ่ายปันผล LTF-SSF

บลจ.ไทยพาณิชย์ ประกาศจ่ายปันผล LTF-SSF

บลจ.ไทยพาณิชย์ จ่ายปันผล LTF-SSF 5 กองรวด กว่า 358 ล้านบาท

นายณรงค์ศักดิ์ ปลอดมีชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด เปิดเผยว่า บลจ.ไทยพาณิชย์ ได้จ่ายเงินปันผลกองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF) จำนวน 3 กองทุน และกองทุน Super Savings (ชนิดเพื่อการออม) จำนวน 2 กองทุน รวมมูลค่ากว่า 358 ล้าน ให้กับผู้ถือหน่วยพร้อมกันในวันที่ 22 มกราคม 2564 ที่ผ่านมา ประกอบด้วยกองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวอินเตอร์ (SCBLT4) สำหรับผลการดำเนินงานระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 - วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และกำไรสะสม จ่ายปันผลในอัตรา 0.1000 บาทต่อหน่วย นับเป็นการจ่ายปันผลครั้งที่ 17 รวมจ่ายปันผลจำนวน 3.3200 บาทต่อหน่วย

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวปันผล 70/30 (SCBLT1) ในอัตรา 0.2100 บาทต่อหน่วย นับเป็นครั้งที่ 26 รวมจ่ายปันผลจำนวน 5.6850 บาทต่อหน่วย และกองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวทาร์เก็ต (SCBLTT) ในอัตรา 0.1400 บาทต่อหน่วย นับเป็นครั้งที่ 20 รวมจ่ายเงินปันผลจำนวน 4.6400 บาทต่อหน่วย งวดผลการดำเนินงานระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 - วันที่ 31 ธันวาคม 2563

สำหรับกองทุน Super Savings (ชนิดเพื่อการออม) งวดผลการดำเนินงานระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 - วันที่ 31 ธันวาคม 2563 จำนวน 2 กองทุน ได้แก่ กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาว พลัส (ชนิดเพื่อการออม) (SCBLT2-SSF) จ่ายปันผลครั้งแรกในอัตรา 0.0750 บาทต่อหน่วย ลงทุนในหุ้นไทยพื้นฐานดี มีความมั่นคงสูง และมีการกระจายการลงทุนในหลายๆ กลุ่มอุตสาหกรรม เน้นการลงทุนหุ้นที่มีนโยบายหรือมีการจ่ายปันผลอย่างสม่ำเสมอไม่น้อยกว่าร้อยละ 65 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม ส่วนที่เหลือจะลงทุนในหลักทรัพย์ของบริษัททั้งที่จดทะเบียนและไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนตราสารการเงินอื่น ๆ ในสัดส่วนที่เหมาะสมของแต่ละช่วงเวลา

และกองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาว (ชนิดเพื่อการออม) (SCBLT3-SSF) จ่ายปันผลครั้งแรกในอัตรา 0.0900 บาทต่อหน่วย เน้นลงทุนในหุ้นไทยพื้นฐานดี มีโอกาสเติบโตสูง เน้นลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) และ/หรือตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ (MAI) โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 65 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม โดยกองทุน SSF ทั้ง 2 กองทุนนี้เหมาะสำหรับนักลงทุนที่ต้องการลงทุนในหุ้นไทย และต้องการลงทุนในรูปแบบกองทุน LTF เดิม