‘ไทย’ ถก OECD ผลักดัน ปชช. เข้าถึงวัคซีนโควิด-19

‘ไทย’ ถก OECD ผลักดัน ปชช. เข้าถึงวัคซีนโควิด-19

“ดอน ปรมัตถ์วินัย” ประชุมร่วมกับ OECD เข้าถึงวัคซีนโควิด-19 ได้ง่ายขึ้น เร่งช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากไวรัส และเงินอุดหนุน SME

นายดอน ปรมัตถ์วินัย รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ เข้าร่วมการประชุม Meeting of the OECD Council at Ministerial Level (MCM) ในช่วงการประชุมเต็มคณะ ในหัวข้อ “The Way Out of the Crisis: National Policies and International Cooperation for a Strong, Resilient, Green and Inclusive Recovery” ผ่านระบบการประชุมทางไกล ซึ่งจัดโดยองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา (Organisation for Economic Cooperation and Development: OECD) สำหรับปีนี้ สเปนเป็นประธานการประชุม

160508309252

นายดอน แสดงวิสัยทัศน์ในการฟื้นฟูเศรษฐกิจอย่างครอบคลุมและยั่งยืน โดยเน้น 3 ประเด็นสำคัญ ได้แก่ 1.การจัดสรรงบประมาณเพื่อพัฒนาระบบประกันสุขภาพถ้วนหน้าและอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) เพื่อให้สามารถจัดการกับการแพร่ระบาดของโควิด-19 ได้เป็นอย่างดีต่อไป และในฐานะที่ไทยเป็นผู้ร่วมผลิตและวิจัยวัคซีน ได้เน้นการเข้าถึงวัคซีนโควิด-19 ได้โดยง่าย 2.การช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 รวมทั้ง นักศึกษาจบใหม่ แรงงานนอกระบบ และ SME โดยให้เงินอุดหนุน ช่วยพัฒนาทักษะที่จำเป็นในยุคดิจิทัล และช่วยให้ SMEs สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนเพื่อประคองให้ธุรกิจผ่านพ้นวิกฤติโควิด-19 ไปได้

และ 3.การเสริมสร้างความเข้มแข็งให้เศรษฐกิจระดับฐานรากโดยให้ความสำคัญกับการพัฒนาระดับชุมชน เช่น การส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชน และการใช้แนวคิดเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว (Bio-Circular-Green Economy) เพื่อการสร้างงานและส่งเสริมการพัฒนาอย่างครอบคลุมและยั่งยืน

160508299636

ที่ประชุมยังได้เสนอให้ OECD ศึกษาแนวทางในการส่งเสริมการฟื้นฟูเศรษฐกิจอย่างครอบคลุม ยั่งยืน ยืดหยุ่น และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมโดยให้ความสำคัญกับประเด็นต่าง ๆ เช่น ตัวชี้วัดทางเลือกอื่นๆ นอกเหนือจากผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ หรือ Gross Domestic Product – GDP (beyond-GDP indicators) ระบบภาษีในเศรษฐกิจดิจิทัล การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และการส่งเสริมการลงทุนเพื่อเพิ่มการจ้างงาน

อย่างไรก็ตาม OECD เป็นองค์การความร่วมมือที่มีความเชี่ยวชาญในการทำวิจัยและข้อเสนอแนะเชิงนโยบายให้แก่รัฐบาลประเทศต่าง ๆ รวมทั้งการร่วมมือกับประเทศสมาชิกและกลุ่มความร่วมมือระหว่างประเทศในการพัฒนาแนวปฏิบัติต่าง ๆ ให้มีมาตรฐานร่วมกัน โดยในแต่ละปี OECD จะจัดการประชุมระดับรัฐมนตรีกับประเทศสมาชิกและประเทศหุ้นส่วน เพื่อหารือแนวทางการดำเนินงานของ OECD ในปีถัดไป ทั้งนี้ ไทยได้รับเชิญในฐานะประเทศที่กำลังดำเนินโครงการ Thailand-OECD Country Programme