ครม. เปิดทางนอนแบงก์ กู้ซอฟต์โลน 'ออมสิน'

ครม. เปิดทางนอนแบงก์ กู้ซอฟต์โลน 'ออมสิน'

ครม. เห็นชอบร่างกฎกระทรวงกำหนดอัตราส่วนทุนกับเงินกู้ที่จะใช้ในการประกอบธุรกิจ ที่ไม่ใช่สถาบันการเงินจากเหตุการณ์แพร่ระบาด โควิด-19 พร้อมเคาะงบ 171.6 ล้านบาท เพื่อแก้ปัญหาการทำประมงผิดกฎหมาย ปรับปรุงการเก็บข้อมูลกระทำประมงพาณิชย์

เมื่อวันที่  29 ก.ค.63  นางสาวรัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า กฎกระทรวงฯนี้จะยกเว้นเงื่อนไขอัตราส่วนทุนกับเงินกู้ที่กำหนดไว้ไม่เกิน 7 เท่า โดยเป็นเรื่องเร่งด่วน ที่ให้กฤษฎีกาตรวจสอบโดยทันทีและจะมีผลทันทีเมื่อมีการประกาศใช้ เพื่อให้สถาบันการเงินที่ไม่ใช่ธนาคาร (Non-Bank) ได้เข้าถึงมาตรการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ (Soft Loan) โดยกู้เงินจากธนาคารออมสินและปล่อยกู้ต่อให้กับผู้ประกอบการรายย่อยหรือลูกหนี้รายย่อยได้มากขึ้น ซึ่งเป็นการช่วยเหลือทางอ้อมให้กับประชาชน เพื่อเข้าถึงสภาพคล่องทางการเงินซึ่งเป็นการเห็นชอบร่างกฎกระทรวงโดยไม่นำเงื่อนไข อัตราส่วนทุนกับเงินกู้ ที่ผู้ประกอบการสถาบันการเงินจะต้องยึดถือไว้โดยปกติกฎกระทรวงฯที่ใช้อยู่ ที่ไม่ใช่ธนาคารจะต้องมีสัดส่วนระหว่างทุนกับเงินกู้ ไม่เกิน 7 เท่า

 

นางสาวรัชดา กล่าวต่อว่า นายกรัฐมนตรี ได้สั่งการว่า การขาดการติดตามและแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมายที่ไร้การควบคุม ถือเป็นวาระแห่งชาติ จึงได้ อนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 ในส่วนของงบกลางสำรองจ่ายฉุกเฉิน จำนวน 171.6 ล้านบาทให้กับ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อดำเนินโครงการการแก้ปัญหาการทำประมงผิดกฎหมาย ตามนโยบายคณะกรรมการประมงแห่งชาติ เพื่อบูรณาการการทำงานของหลายกระทรวง และให้การทำประมงทั้งในและนอกด่านน้ำไทยเป็นไปอย่างถูกกฎหมาย เพื่อต่อต้านการทำประมงผิดกฎหมายและควบคุมสินค้าทะเลเข้ามาในบ่วงโซ่ของประเทศไทย และยกระดับคุณภาพสินค้ารายได้คุณภาพชีวิตและลดความเลื่อมล้ำในการประกอบอาชีพของประมงพื้นบ้านอนุรักษ์การทำประมงดั้งเดิม

โดยการดำเนินงานจะมีการปรับปรุงการเก็บข้อมูลการทำประมงพาณิชย์ และทำประมงพื้นบ้านให้ครอบคลุมจังหวัดชายทะเล ตรวจสอบการบริหารจัดการเรือที่ได้รับอนุญาตการทำประมงพาณิชย์และตรวจสอบติดตามควบคุมและเฝ้าระวังการทำประมงไทยพัฒนาระบบการตรวจสอบย้อนกลับและเตรียมความพร้อมมาตราการการค้า และบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวในภาคประมงและการจัดหาแรงงานที่ถูกกฎหมายเพื่อสร้างความมั่นใจว่าประเทศไทยจะสามารถยกระดับการทำประมงไทยและเสี่ยงต่อการได้รับใบเหลืองจากสหภาพยุโรป และรองรับกฎหมายของสหรัฐอเมริกายังได้ออกระเบียบการป้องกันการจับสัตว์ทะเลหายากและสัตว์ทะเลที่เลี้ยงลูกด้วยนม เตรียมพร้อมได้ให้สามารถส่งออกสินค้าสัตว์น้ำได้