ประกันสังคม เฉือนขายหุ้น LPN ออก 0.2383%

ประกันสังคม เฉือนขายหุ้น LPN ออก 0.2383%

สำนักงานประกันสังคม ขายหุ้น'แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์' จำนวน 3.46 ล้านหุ้น หรือคิดเป็น 0.2383% เมื่อวันที่ 24 เม.ย.63

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้รับแบบรายงานการได้มาและจำหน่ายหลักทรัพย์ของกิจการ (แบบ 246-2) ซึ่งพบว่ามีการรายงานการจำหน่ายหุ้นของ บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) หรือ LPN โดยสำนักงานประกันสังคม เมื่อวันที่ 24 เม.ย. 2563 ในจำนวน 3,465,900 หุ้น หรือคิดเป็น 0.2383% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ ซึ่งส่งผลให้จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการจำหน่ายเหลือราว72,407,400 หุ้น หรือคิดเป็น 4.9791% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ