ก.แรงงาน บูรณาการจังหวัด ป้องกันโควิด-19 ระบาดในต่างด้าว

ก.แรงงาน บูรณาการจังหวัด ป้องกันโควิด-19 ระบาดในต่างด้าว

กระทรวงแรงงาน กำชับหน่วยงานในสังกัดบูรณาการกับจังหวัด ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้วิธีการป้องกันและรักษาสุขภาพอนามัยของตนเอง แก่นายจ้างและลูกจ้างในสถานประกอบการและแคมป์คนงาน ป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ในกลุ่มแรงงานต่างด้าว

นางเธียรรัตน์ นะวะมะวัฒน์ รองปลัดกระทรวงแรงงาน ในฐานะโฆษกกระทรวงแรงงาน เปิดเผยถึงความคืบหน้ามาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ในกลุ่มแรงงานต่างด้าวว่า ขณะนี้กระทรวงแรงงานได้กำชับให้หน่วยงานในสังกัด นำโดย แรงงานจังหวัด จัดหางานจังหวัด สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดบูรณาการกับหน่วยงานในพื้นที่แต่ละจังหวัดเพื่อประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้มาตรการเร่งด่วนในการป้องกันวิกฤติการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในกลุ่มต่างด้าว ซึ่งหลายพื้นที่กำลังดำเนินการอยู่อย่างเข้มงวด 

ล่าสุด ได้รับรายงานจากสำนักงานจัดหางานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ว่า ศูนย์บริหารสถานการณ์แก้ไขการแพร่ระบาดโรคโควิด–19 (COVID-19) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดย นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีความห่วงใยในเรื่องของสุขภาพอนามัยในแคมป์คนงานก่อสร้าง ในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ได้สั่งการให้มีการบูรณาการหน่วยงานในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้แก่ แรงงานจังหวัด จัดหางานจังหวัด สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด สาธารณสุขจังหวัด เทศบาลเมืองอโยธยา กอ.รมน.จังหวัด ตำรวจภูธรจังหวัด และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดำเนินโครงการประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้มาตรการเร่งด่วนในการป้องกันวิกฤติการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ให้แก่นายจ้างและลูกจ้างในสถานประกอบการก่อสร้างและแคมป์คนงานก่อสร้าง

โดยระหว่างวันที่ 22-27 เมษายน 2563 หน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้บูรณาการร่วมกับจังหวัด ได้ดำเนินการประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้มาตรการเร่งด่วนในการป้องกันวิกฤติการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในกลุ่มแรงงานต่างด้าว โดยการแนะนำและเจกเอกสารวิธีป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เบื้องต้นด้วยตนเอง ติดป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการรับรู้ 4 ภาษา ได้แก่ ไทย เมียนมา ลาว และกัมพูชา พร้อมทั้งได้มอบเอกสาร หน้ากากอนามัยและเจลล้างมือ ตลอดจนสุ่มตรวจคนงานโดยใช้ชุดตรวจหาเชื้อโควิด-19 (Repid Test) ให้แก่ผู้ควบคุมงานก่อสร้าง จำนวน 10 แห่ง และแรงงาน จำนวน 581 คน แยกเป็น แรงงานไทย จำนนวน 315 คน แรงงานต่างด้าว จำนวน 266 คน แบ่งเป็นสัญชาติเมียนมา 114 คน ลาว 5 คน และกัมพูชา 147 คน ซึ่งจากการตรวจสอบสภาพที่พักอาศัยของคนงานส่วนใหญ่ยังไม่ถูกสุขอนามัย โดยเจ้าหน้าที่ส่วนท้องถิ่นจะได้มีการแนะนำและติดตามต่อไป