ไทยถกอาเซียนฟื้นฟูท่องเที่ยวหลังโควิด

 ไทยถกอาเซียนฟื้นฟูท่องเที่ยวหลังโควิด

“พิพัฒน์” ถกทางไกลร่วม รมว.ท่องเที่ยวอาเซียนสมัยพิเศษ ผนึกความร่วมมือกับประเทศสมาชิกอาเซียน เร่งฟื้นฟูอุตสาหกรรมท่องเที่ยวหลังโควิด-19

นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กล่าวว่า วานนี้ (29 เม.ย.) ได้ร่วมประชุมรัฐมนตรีท่องเที่ยวอาเซียนสมัยพิเศษว่าด้วยโรคโควิด-19 ที่สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาผ่านระบบการประชุมทางไกล โดยมีรัฐมนตรีท่องเที่ยวจากทุกประเทศสมาชิกอาเซียน รวมถึงรองเลขาธิการอาเซียนด้านเศรษฐกิจร่วมประชุม

โดยที่ประชุมได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นถึงมาตรการในการฟื้นตัวเศรษฐกิจด้านการท่องเที่ยว เพื่อให้อุตสาหกรรมด้านการท่องเที่ยวในอาเซียนฟื้นตัวโดยเร็วที่สุด มุ่งเน้นการแลกเปลี่ยนข้อมูลและแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศในการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โดยอาศัยการดำเนินงานของทีมสื่อสารในภาวะวิกฤติการท่องเที่ยวอาเซียน (ASEAN Tourism Crisis Communications Team : ATCCT)

“ไทยมีมาตรการในการบรรเทา เยียวยา และฟื้นฟูผลกระทบที่เกิดขึ้นกับผู้ประกอบการและแรงงานในภาคอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวไทย ซึ่งดำเนินการใน 2 ระยะ ระยะแรก ประกอบด้วย มาตรการด้านการเงินและการคลัง และมาตรการด้านการให้การช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ โดยได้เริ่มต้นดำเนินการไปแล้ว”

ส่วนมาตรการในระยะที่สอง ประกอบด้วย 6 ด้าน ได้แก่ มาตรการเสริมสร้างและการรักษาขีดความสามารถด้านการท่องเที่ยว มาตรการด้านการสร้างรายได้แก่สถานประกอบการท่องเที่ยว การพัฒนาทักษะบุคลากรด้านการท่องเที่ยว การสร้างมาตรฐานความปลอดภัยด้านการท่องเที่ยวและด้านสุขอนามัย การช่วยเหลือกลุ่มผู้ประกอบการท่องเที่ยว และการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ

นายพิพัฒน์ ยังกล่าวว่า ที่ประชุมได้รับรองถ้อยแถลงร่วมรัฐมนตรีท่องเที่ยวอาเซียนในการเสริมสร้างความร่วมมือเพื่อการฟื้นฟูการท่องเที่ยวอาเซียน โดยมีความตกลงร่วมกัน อาทิ สนับสนุนการประสานงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อเร่งรัดการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร การเดินทางที่เกี่ยวข้องกับการสาธารณสุข และมาตรการจำเป็นอื่นๆ ของประเทศสมาชิกอาเซียน ในการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ผ่านการดำเนินงานของทีม ATCCT

นอกจากนี้ยังดำเนินนโยบายและมาตรการที่มีความชัดเจนเพื่อเพิ่มความมั่นใจของทั้งนักท่องเที่ยวภายในอาเซียนและนักท่องเที่ยวนานาชาติที่เดินทางมายังอาเซียน พร้อมสนับสนุนการพัฒนาแผนฟื้นฟูภายหลังวิกฤติโควิด-19 และการนำแผนดังกล่าวไปปฏิบัติ เป็นต้น