มท. ออกหนังสือด่วนแจ้งทุกจังหวัด คงทุกมาตรการตาม พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ เคร่งครัด

มท. ออกหนังสือด่วนแจ้งทุกจังหวัด คงทุกมาตรการตาม พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ เคร่งครัด

"ฉัตรชัย" ออกหนังสือด่วนแจ้งทุกจังหวัด คงทุกมาตรการตาม พ.ร.ก.ฉุกเฉิน โดยเคร่งครัด กำชับประกาศของจังหวัดที่จะออกมาให้ยึดแนวทาง ศบค. เพื่อให้เกิดเอกภาพทั่วประเทศ

นายฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ออกหนังสือเวียนด่วนที่สุดถึงผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศ กำชับแนวทางตามที่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม โดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี (ครม.) ประกาศวันที่ 28 เมษายน 2563 จำนวน 3 ฉบับ คือ

1.ประกาศเรื่องการขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร ตั้งแต่วันที่ 1 -31 พฤษภาค 2563

2.ประกาศที่ ครม.กำหนดตามประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน และคำสั่งนายกรัฐมนตรีที่ 5/2563 เรื่องการจัดตั้งหน่วยงานพิเศษเพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามพ.ร.ก.การบริหาราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน ยังมีผลใช้บังคับต่อไปจนกว่าครม.จะกำหนดเป็นอย่างอื่น ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2563 เป็นต่อไป

และ 3.ให้ข้อกำหนด ประกาศ และคำสั่งที่นายกรัฐมนตรีกำหนดขึ้นตามประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน ยังคงมีผลใช้บังคับต่อไปจนกว่านายกรัฐมนตรีจะกำหนดเป็นอย่างอื่น ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2563 เป็นต้นไป

ขอให้จังหวัดถือปฏิบัติตามประกาศดังกล่าวโดยเคร่งครัด และการออกคำสั่งหรือประกาศของจังหวัดที่เกี่ยวข้อง ให้รอการสั่งการเชิงนโยบายจากศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 หรือ ศบค.ก่อน เพื่อให้เกิดเอกภาพพร้อมกันทั่วประเทศ และมีข้อกฎหมายรองรับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการปฏิบัติต่อไป