ครม.ไฟเขียวงบเพิ่ม 458 ล้าน โครงการประกันมันสำปะหลังปี 62/63

ครม.ไฟเขียวงบเพิ่ม 458 ล้าน โครงการประกันมันสำปะหลังปี 62/63

ครม.ไฟเขียวงบเพิ่ม 458 ล้านบาท โครงการประกันรายได้มันสำปะหลังปี 62/63 ช่วยเกษตรกร สู้ภัยแล้งและวิกฤตโควิด-19

เมื่อวันที่ 28 เม.ย. น.ส.รัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุมครม.เห็นชอบให้จัดสรรงบประมาณโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลังปี 62/63 เพิ่มเติมอีก 458.974 ล้านบาท หลังจากวงเงินเดิมที่เคยอนุมัติไว้ไม่เพียงพอ เนื่องจากราคาอ้างอิงต่ำกว่าราคารับประกันรายได้ โดยมีสาเหตุมาจากภัยแล้ง และเกษตรกรไม่สามารถส่งออกมันสำปะหลังไปประเทศจีนในช่วงที่เกิดการระบาดของไวรัสโควิด-19

ทั้งนี้ เดิมโครงการประกันรายได้มันสำปะหลังปี 62/63 ได้รับการอนุมัติวงเงินไปแล้ว 9,671.583 ล้านบาท โดยกระทรวงพาณิชย์ได้จ่ายเงินชดเชยส่วนต่างให้เกษตรกรไปแล้ว 5 ครั้ง (งวดที่ 1 - 5) จำนวน 391,452 ครัวเรือน รวมเป็นเงิน 4,764.516 ล้านบาท คิดเป็น 50.46% ของวงเงินชดเชยทั้งหมด เหลืองบประมาณ 4,677.826 ล้านบาท แต่จากการประมาณการวงเงินชดเชยส่วนต่างในงวดที่ 6 – 12  ต้องใช้วงเงินประมาณ 5,126.053 ล้านบาท ทำให้วงเงินชดเชยที่ได้รับอนุมัติไว้ไม่เพียงพอ จึงต้องขออนุมัติเพิ่มจากครม.ครั้งนี้

อย่างไรก็ตาม ในการจัดสรรงบประมาณเพิ่มครั้งนี้ ที่ประชุมได้มอบหมายให้ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) สำรองจ่ายให้เกษตรกรไปก่อน และรัฐบาลชำระคืนตามที่จ่ายจริง แบ่งเป็น 1.วงเงินที่จ่ายให้เกษตรกร 448.227 ล้านบาท และ 2.ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของ ธ.ก.ส. จำนวน 10.747 ล้านบาท แยกเป็น

1)ค่าชดเชยต้นทุนเงินในอัตราเงินฝากประจำ 12 เดือน ธ.ก.ส. บวก 1 เท่ากับร้อยละ 2.30 ต่อปี เป็นเงิน 10.309 ล้านบาท

และ 2)ค่าบริหารจัดการของ ธ.ก.ส. รายละ 5 บาท เป็นเงิน 4.38 แสนบาท

นางสาวรัชดา กล่าวเพิ่มเติมว่า คณะรัฐมนตรีได้กำชับให้กระทรวงพาณิชย์ พิจารณากำหนดมาตรการบริหารจัดการการระบายมันสำปะหลังให้มีประสิทธิภาพอย่างเป็นรูปธรรม  สร้างกลไกการตรวจสอบที่สามารถประเมินผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่เกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลังจะได้รับจากโครงการ รวมถึงการร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับภาคเอกชนวางแผนการปรับโครงสร้างภาคเกษตรให้เกิดการพัฒนาที่เข้มแข็งในระยะยาว