AOTคาดรายได้ปี63ลดลง17%จากปีก่อน หลังออกมาตรการช่วยเหลือสายการบิน

AOTคาดรายได้ปี63ลดลง17%จากปีก่อน หลังออกมาตรการช่วยเหลือสายการบิน

AOTคาดรายได้งวดปี63 ลดลง 17% จากปี62 ที่มีรายได้ 64,994.07 ล้านบาท หลังออกมาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการ-สายการบิน ที่ได้รับผลกระทบโควิด-19 ระบาด

บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)หรือ AOT แจ้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย(ตลท.)ว่า ตามหนังสือที่อ้างถึง AOT ได้แจ้งมาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการและสายการบินที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ หรือ โควิด-19 ณ ท่าอากาศยานที่อยู่ในความรับผิดชอบดำเนินงานของบริษัทนั้น

บริษัทขอชี้แจงเพิ่มเติมว่า จากประมาณการในเบื้องต้น มาตรการช่วยเหลือฯตามที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการทอท.เมื่อวันที่ 19 ก.พ.2563 และเมื่อวันที่ 22 เม.ย.2563 จะส่งผลกระทบต่อรายได้ของบริษัทในปีงบประมาณปี2563 (1ต.ค.62-30 ก.ย.63)โดยคาดว่ารายได้จะลดลงประมาณ 17% ของรายได้ในปีงบประมาณ2562(1ต.ค.61 -30 ก.ย.62) 

อนึ่งบริษัทอยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อมูลการประกอบกิจการให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน เพื่อให้ทราบประมาณการรายได้ที่แน่นอน รวมทั้งจะดำเนินการด้านอื่นๆ เพิ่มเติม เช่น การปรับลดค่าใช้จ่ายการเจรจากบกรมธนารักษ์เพื่อขอปรบลดค่าตอบแทนการใช้ประโยชน์ในที่ราชพัสดุ รวมทั้งการพิจารณาหารายได้ด้านอื่นๆเพิ่มเติมเพื่อรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นอย่างดีที่สุด