คง 4 มาตรการ หลังต่ออายุ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน

คง 4 มาตรการ หลังต่ออายุ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน

ศบค. คง 4 มาตรการหลังขยายเวลา พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ถึงสิ้นเดือน พ.ค. ควบคุมการเดินทางเข้าประเทศ-ห้ามออกนอกเคหสถาน-งดหรือชะลอเดินทางข้ามเขตจังหวัด-งดดำเนินกิจกรรมที่มีคนหมู่มาก

เมื่อวันที่ 27 เม.ย. 63 ที่ทำเนียบรัฐบาล นายแพทย์ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (ศบค.) แถลงผลการประชุม ศบค. โดยมีเนื้อหาสรุปดังนี้ ที่ประชุม ศบค.มีมติขยายการประกาศบังคับใช้ พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ เป็นเวลา 1 เดือน ตั้งแต่ 1-31 พ.ค. 63

โดยการต่ออายุ พ..รก.ฉุกเฉินฯ ยังคง 4 มาตรการหลักไว้ดังนี้

1. ควบคุมการเดินทางเข้าราชอาณาจักร ทางบก ทางน้ำทางอากาศ (ขยายการห้ามอากาศยานบินเข้าสู่ประเทศไทยเป็นการชั่วคราวออกไปอีก 1 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1-31 พ.ค.63)

2.ห้ามบุคคลออกนอกเคหสถาน (เคอร์ฟิว) ระหว่างเวลา 22.00 น. ถึงเวลา 04.00 น.

3.งดหรือชะลอการเดินทางข้ามเขตพื้นที่จังหวัดโดยไม่มีเหตุจำเป็น

4.งดการดำเนินกิจกรรมคนหมู่มากห้ามประชาชนเข้าไปในพื้นที่หรือสถานที่ซึ่งมีคนจำนวนมากไปทำกิจกรรมร่วมกันหรือเสี่ยงต่อการแพร่โรคติดเชื้อโควิด-19 เป็นการชั่วคราว
พร้อมกันนี้ในที่ประชุมสำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ ยังได้รายงานผลสัมฤทธิ์การประกาศใช้พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯที่ผ่านมาว่า การประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน ทำให้การการดำเนินการตามข้อสั่งการของนายกฯเป็นไปอย่างรวดเร็ว มีเอกภาพ เป็นผลให้ผู้ติดเชื้อรายวันภายในประเทศไทยมีจำนวนลดลงต่อเนื่อง หน่วยงานด้านการข่าวได้สำรวจความคิดเห็นประชาชนมากกว่า 40,000 คน พบว่าประชาชนมากกว่า 70% เห็นด้วยกับการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินของรัฐบาล