7 แหล่งกำเนิดนวัตกรรม ที่ไม่ควรมองข้าม

7 แหล่งกำเนิดนวัตกรรม ที่ไม่ควรมองข้าม

เปิด 7 แหล่งกำเนิดนวัตกรรมที่ผู้ประกอบการธุรกิจจะนำมาใช้เพื่อสร้างความสำเร็จที่แข็งแกร่งให้กับธุรกิจของตนเอง จากผลงานของ "ศ.ปีเตอร์ ดรั๊กเกอร์" ปรมาจารย์ด้านการบริหารธุรกิจ ผู้ล่วงลับไปแล้ว

การเกิดขึ้นของนวัตกรรมในธุรกิจ ส่วนใหญ่แล้วไม่ได้เกิดขึ้นโดยบังเอิญ หรือเกิดจากความโชคดีของธุรกิจนั้นๆ ที่ได้เป็นเจ้าของนวัตกรรมที่สามารถทำกำไรตอบแทนกลับมาให้กับธุรกิจหรือสร้างการเติบโตที่แข็งแกร่งให้กับธุรกิจได้อย่างรวดเร็วแบบก้าวกระโดด

การสร้างนวัตกรรมส่วนใหญ่ จึงเป็นเป้าหมายที่เกิดขึ้นจากความต้องการในแบบจงใจค้นหาและจงใจที่จะค้นให้พบของธุรกิจหรือของผู้บริหารธุรกิจ

การสร้างนวัตกรรมที่ประสบความสำเร็จไม่ได้เกิดขึ้นจากโชคหรือความบังเอิญที่ไม่ได้ตั้งใจ แต่เกิดขึ้นจากความมุ่งมั่น และการมีวิสัยทัศน์ หรือจินตนาการเชิงธุรกิจของเจ้าของธุรกิจหรือผู้บริหารเป็นหลัก

ศาสตราจารย์ ปีเตอร์ ดรั๊กเกอร์ ปรมาจารย์ด้านการบริหารธุรกิจ ผู้ล่วงลับไปแล้ว ได้ฝากผลงานเชิงวิชาการในด้านการสร้างสรรค์นวัตกรรม ที่จะต้องเป็นส่วนประกอบที่สำคัญของผู้ประกอบการธุรกิจที่จะต้องมี เพื่อสร้างความสำเร็จที่แข็งแกร่งให้กับธุรกิจของตนเอง

แหล่งกำเนิดนวัตกรรม 7 ประเภท ของ ศ.ดรั๊กเกอร์ มีดังนี้

1.นวัตกรรมที่เกิดจากสถานการณ์ที่ธุรกิจไม่ได้คาดคิดไว้ก่อน สิ่งที่ไม่ได้คาดคิดมาก่อน อาจจะเป็นความล้มเหลวของกลยุทธ์ธุรกิจที่คาดว่าจะต้องประสบความสำเร็จ หรืออาจเป็นความสำเร็จอย่างงดงามของผลงานที่คิดว่าเป็นเรื่องพื้นๆ ที่ธุรกิจอื่นก็ทำกันอยู่ สถานการณ์ที่ธุรกิจไม่คาดคิดมาก่อนว่าจะเกิดขึ้น เช่น กรณีการระบาดในระดับโลกของโควิด-19 ในปัจจุบัน และการเกิดขึ้นของนวัตกรรมต่างๆ อย่างมากมายในการต่อสู้กับโรคระบาดร้ายแรงนี้

2.นวัตกรรมที่เกิดจากความแตกต่างระหว่างเหตุการณ์ที่ตรงกันข้ามซึ่งกันและกัน เช่น กรณีของธุรกิจที่มียอดขายเพิ่มขึ้นอย่างมาก แต่กำไรที่เกิดขึ้นกลับลดลง เป็นต้นเหตุที่ธุรกิจจะต้องค้นหานวัตกรรมหรือสิ่งใหม่มาแก้ไขในสถานการณ์ที่ย้อนแย้งกันเช่นนี้

ในกรณีของเทคโนโลยี เช่น การต้องการสร้างเครื่องบินขนาดใหญ่ให้บรรจุผู้โดยสารให้มากที่สุด แต่ก็ต้องการให้ใช้เชื้อเพลิงหรือพลังงานน้อยที่สุด หรือการสร้างเครื่องยนต์ขนาดใหญ่ แต่ต้องการให้เกิดเสียงดังในระดับต่ำสุด

3.นวัตกรรมที่เกิดขึ้นจากความต้องการกระบวนการผลิตที่มีประสิทธิภาพ แหล่งกำเนิดนวัตกรรมในรูปแบบนี้มักเกิดขึ้นในกระบวนการทางอุตสาหกรรมของธุรกิจที่จะต้องตอบสนองความต้องการของตลาดที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ธุรกิจจึงต้องคิดค้นกระบวนการทำงานด้วยวิธีใหม่ๆ ที่จะต้องสนองความต้องการเหล่านี้เพื่อไม่ให้สูญเสียโอกาสทางธุรกิจ

เช่น นวัตกรรมในด้านการพิมพ์ การสื่อสารด้านภาพและเสียง เกิดขึ้นอย่างมากมาย ต่อเนื่องมาจนถึงในปัจจุบันเกิดนวัตกรรมการสื่อสารไร้สายต่างๆ

4.นวัตกรรมที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนโครงสร้างของอุตสาหกรรมและการตลาด การเปลี่ยนโครงสร้างของตลาดและอุตสาหกรรมดูจะเป็นสิ่งที่เปลี่ยนแปลงได้ยากหรือเปลี่ยนแปลงไปอย่างช้าๆ แต่ด้วยความก้าวหน้าของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุบัติใหม่ หลายๆ อุตสาหกรรมที่เดิมเคยมีความเข้มแข็ง เป็นมาตรฐานของการทำธุรกิจ อาจถูกสตาร์ทอัพหรือนักรบธุรกิจรุ่นใหม่เข้ามาแย่งฐานที่มั่นและเปลี่ยนวิถีชีวิตหรือพฤติกรรมเดิมๆ ของผู้บริโภคไปได้โดยสิ้นเชิง

5.นวัตกรรมที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของประชากร ที่สามารถเห็นได้ชัดจากการก้าวเข้าสู่สังคมของผู้สูงวัย สังคมของหุ่นยนต์ และปัญญาประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ที่จะเกิดตามมา และ “สังคมก้มหน้า” ของผู้คนในปัจจุบัน

6.นวัตกรรมที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงทัศนคตินิยมของประชาคมโลก เช่น การให้ความสนใจและให้ความสำคัญกับการอนุรักษ์โลกและสิ่งแวดล้อม การให้ความสนใจกับสุขภาพและวิถีการดำรงชีวิตที่ถ่วงดุลระหว่างการทำงานและชีวิตส่วนตัว ทัศนคติต่อความเป็นอิสระเสรีในการเลือกอาชีพและการทำงานที่ทำให้เกิดโอกาสในเชิงธุรกิจใหม่ๆ มากมาย

7.นวัตกรรมที่เกิดจากองค์ความรู้ใหม่ของโลก แหล่งกำเนิดนวัตกรรมแหล่งสุดท้ายนี้เกิดขึ้นเป็นช่วงๆ และอาจใช้เวลานานและเป็นไปตามการเกิดขึ้นขององค์ความรู้ใหม่ ไม่ว่าจะเป็นความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สังคมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์ และเป็นเหตุผลสำคัญที่ธุรกิจที่ต้องการสร้างโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ ในอนาคตจำเป็นที่จะต้องติดตามการเกิดขึ้นขององค์ความรู้ใหม่ในด้านต่างๆ

ศ.ปีเตอร์ ดรั๊กเกอร์ นำเสนอแนวคิดเหล่านี้ขึ้นประมาณปี 1985 หรือเกือบ 40 ปีมาแล้ว แต่ยังก็ทันสมัยและนำมาประยุกต์ใช้ได้กับสถานการณ์ของธุรกิจในปัจจุบันได้เป็นอย่างดี โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับธุรกิจที่ต้องการเสาะแสวงหาโอกาสในการสร้างความเติบโตอย่างก้าวกระโดด ด้วยการนำเสนอนวัตกรรมที่โดนใจตลาดและผู้บริโภค