นายกฯ สั่งหน่วยงานวิเคราะห์ข้อมูลน้ำท่วม-น้ำแล้ง

นายกฯ สั่งหน่วยงานวิเคราะห์ข้อมูลน้ำท่วม-น้ำแล้ง

นายกฯ สั่งหน่วยงานวิเคราะห์ข้อมูลน้ำท่วม-น้ำแล้ง เพื่อรองรับสถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้นส่วนการแก้ไขปัญหาหมอกควันให้ดำเนินการตามมาตรการอย่างเข้มงวดต่อไป

ศาสตราจารย์นฤมล ภิญโญสินวัฒน์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเผย พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมห่วงสถานการณ์น้ำที่จะเกิดขึ้น โดยให้หน่วยงานภายใต้กองอำนวยการน้ำแห่งชาติ (กอนช.) เร่งเชื่อมโยงข้อมูลจากทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประเมินพื้นที่เสี่ยงขาดแคลนน้ำในฤดูฝน และเสี่ยงอุทกภัย โดยให้วิเคราะห์จากข้อมูลพื้นที่แก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งอย่างเป็นระบบ ของ สทนช. พร้อมสั่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้วางแผนเตรียมมาตรการป้องกัน เสนอ กอนช. เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ กำหนดมาตรการรองรับสถานการณ์ในฤดูฝนนี้

ส่วนสถานการณ์หมอกควันในพื้นที่ภาคเหนือ นายกรัฐมนตรีรับทราบรายงาน สถานการณ์ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยปริมาณฝุ่นละออง PM2.5 ลดลงจากวันก่อนหน้าทุกสถานี มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตฐานเกือบทุกพื้นที่ คุณภาพอากาศในภาพรวมส่วนใหญ่อยู่ในระดับดีมาก มีค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมง ใน 17 จังหวัดภาคเหนือ ช่วงเวลา 09.00 น. มีค่าระหว่าง 10 - 42 มคก./ลบ.ม. โดยมีค่าสูงสุดที่ จ.แม่ฮ่องสอน 42 มคก./ลบ.ม.

นายกรัฐมนตรีกล่าวว่า จากรายงานของกรมอุตุนิยมวิทยา ภาคเหนือยังคงได้รับอิทธิพลจากพายุฤดูร้อน และส่งผลให้ฝนตกต่อเนื่องไปถึงช่วงสัปดาห์หน้า สำหรับการดำเนินงานแก้ไขปัญหาหมอกควันภาคเหนือ ยังคงต้องใช้มาตรการอย่างเข้มงวด ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด และเตรียมความพร้อมดำเนินการตามมาตรการหากเกิดปัญหาหมอกควัน