U แจ้งทำธุรกรรมซื้อ-ขายหุ้นบริษัทร่วมทุนกับแสนสิริ

U แจ้งทำธุรกรรมซื้อ-ขายหุ้นบริษัทร่วมทุนกับแสนสิริ

"ยู ซิตี้" แจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ ทำธุรกรรมซื้อและขายหุ้นสามัญในบริษัทร่วมทุนระหว่างบริษัทและบริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) หรือ SIRI จำนวนรวม 4 บริษัท

บริษัท ยู ซิตี้ จำกัด (มหาชน) หรือ U แจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯวันที่ 31 มีนาคม 2563 บริษัทได้เข้าทำธุรกรรมซื้อและขายหุ้นสามัญในบริษัทร่วมทุนระหว่างบริษัทและบริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) หรือ SIRI ซึ่งประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์จำนวนรวม 4 บริษัท กล่าวคือ บริษัท บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิ้ง ฟิฟทีนจำกัด (BS15), บริษัท บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิ้ง ทเวนที จำกัด, บริษัท บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิ้ง ทเวนที โฟร์ จำกัด และบริษัท บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิ้ง ทเวนที ไฟฟ์ จำกัด รวมเรียกว่า (บริษัทร่วมทุน) ตามมติของที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2563 และที่ประชุมคณะกรรมการบริหารครั้งที่ 4/2563เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2563

โดยมีรายละเอียดดังนี้ 1. การเข้าซื้อหุ้นสามัญในบริษัท บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิ้ง ฟิฟทีน จำกัด (บริษัทร่วมทุนที่เข้าซื้อหุ้น) ในสัดส่วน 50% จากแสนสิริโดยในการเข้าซื้อหุ้นสามัญในครั้งนี้บริษัทจะเข้ารับโอนสิทธิเรียกร้องในหนี้เงินกู้ยืมทั้งหมดที่บริษัทร่วมทุนที่เข้าซื้อหุ้นมีอยู่ต่อแสนสิริจากแสนสิริด้วย รวมเรียกว่า (ธุรกรรมการเข้าซื้อหุ้นสามัญ) ในราคาซื้อหุ้นสามัญและสิทธิเรียกร้องในหนี้เงินกู้ยืมรวม 548,685,753.44 บาท ทั้งนี้ภายหลังธุรกรรมการเข้าซื้อหุ้นสามัญแล้วเสร็จ บริษัทร่วมทุนที่เข้าซื้อหุ้นจะเปลี่ยนสภาพจากบริษัทร่วมทุนเป็นบริษัทย่อยของบริษัท

2. การจำหน่ายหุ้นสามัญในบริษัทร่วมทุนรวมจำนวน 3 บริษัท (บริษัทร่วมทุนที่จำหน่ายหุ้น) ในสัดส่วน 50% ให้แก่แสนสิริ โดยในการจำหน่ายหุ้นสามัญดังกล่าวบริษัทจะโอนสิทธิเรียกร้องในหนี้เงินกู้ยืมที่บริษัทร่วมทุนที่จำหน่ายหุ้นทั้งหมดมีอยู่ต่อบริษัทให้แสนสิริด้วย (รวมเรียกว่าธุรกรรมการจำหน่ายหุ้นสามัญ)ในราคาจำหน่ายหุ้นสามัญและสิทธิเรียกร้องในหนี้เงินกู้ยืมรวม 523,972,388.85 บาท ทั้งนี้ภายหลังธุรกรรมการจำหน่ายหุ้นสามัญแล้วเสร็จ บริษัทร่วมทุนที่จำหน่ายหุ้นจะสิ้นสภาพการเป็นบริษัทร่วมทุนของบริษัท

อนึ่งแสนสิริไม่มีความสัมพันธ์ใดๆกับบริษัทฯ ดังนั้นธุรกรรมนี้จึงไม่เข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวโยงกันภายใต้ประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการท ารายการที่เกี่ยวโยงกันและประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวโยงกัน พ.ศ. 2546