ครม.ไฟเขียวเพิ่มทุน ธกส. 6 พันล้าน

ครม.ไฟเขียวเพิ่มทุน ธกส. 6 พันล้าน

ครม.เห็นชอบเพิ่มทุน ธ.ก.ส. 6,000 ล้านบาท รองรับภารกิจปล่อยสินเชื่อ ดูแลเศรษฐกิจชุมชน ตั้งเป้าสินเชื่อปีนี้ 1.01 แสนล้านบาท

นางสาวรัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า มติครม.ก่อนหน้านี้ได้เห็นชอบให้ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร(ธ.ก.ส.) ใช้เงินกองทุนพัฒนาระบบสถาบันการเงินเฉพาะกิจเพื่อการเพิ่มทุนธนาคาร เพื่อให้ ธ.ก.ส.ดำเนินการในปีบัญชี 2563 จำนวน 6,000 ล้านบาท สำหรับบริการสินเชื่อแก่เกษตรกรและสถาบันเกษตรกร รองรับการขยายงานด้านการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก เช่น การส่งเสริม สมาร์ทฟาร์มเมอร์การพัฒนาผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อมวิสาหกิจชุมชน วิสาหกิจเพื่อสังคม กองทุนหมู่บ้าน สหกรณ์การเกษตร และสร้างความมั่น

 ดังนั้นที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.)วานนี้ (31มี.ค.)จึงอนุมัติการขยายทุนเรือนหุ้นของ ธ.ก.ส. จากเดิม 6 หมื่นล้านบาท เป็น 8 หมื่นล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 2 หมื่นล้านบาท โดยให้เพิ่มทุน ระหว่างปี 2564 - 2567จำนวน2 หมื่นล้านบาท แบ่งเป็นการเพิ่มทุนปีบัญชี 2563 จำนวน 6,000 ล้านบาท และปีบัญชี 2564 - 2567 ปีละ 3,500 ล้านบาท

ซึ่งแผนการใช้เงินทุนในปีบัญชี 2563 ได้ตั้งเป้าหมายการขยายสินเชื่อ จำนวน 1.01 แสนล้านบาท  ในส่วนนี้เป็นการขยายสินเชื่อเพิ่มเติมจากแผนงานปกติ รวมวงเงิน 5 หมื่นล้านบาท จำนวน 7 โครงการ  ประกอบด้วย  1.โครงการสินเชื่อ Smart Farmer สร้างไทย วงเงินสินเชื่อ 5,000 ล้านบาท 2.โครงการสินเชื่อฉุกเฉิน/ฟื้นฟูและพัฒนาคุณภาพชีวิต สำหรับเกษตรกรผู้ประสบภัยแล้ง ปี 2563 วงเงินสินเชื่อ 5,000 ล้านบาท

3.โครงการสินเชื่อเพื่อพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร สำหรับเกษตรกรผู้ประสบภัยแล้ง ปี 2563 วงเงินสินเชื่อ 5,000 ล้านบาท 4.โครงการสินเชื่อธุรกิจชุมชนสร้างไทย วงเงินสินเชื่อ 1 หมื่นล้านบาท 5.โครงการสินเชื่อร้านค้าชุมชนภายใต้ธุรกิจชุมชนสร้างไทย วงเงินสินเชื่อ 1 หมื่นล้านบาท6.โครงการสินเชื่อเพิ่มศักยภาพสถาบันการเกษตรในการดำเนินธุรกิจ วงเงินสินเชื่อ 5,000 ล้านบาท  

และ7.โครงการสินเชื่อต่อยอด SME เกษตรหัวขบวน วงเงินสินเชื่อ 1 หมื่นล้านบาททั้งนี้ การเพิ่มทุนในปีบัญชี 2563 ของ ธ.ก.ส. จะส่งผลให้อัตราส่วนเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยง (BIS Ratio) เท่ากับ 11.86% ซึ่งอยู่ในระดับที่เหมาะสมและเป็นไปตามเกณฑ์ที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนด