PTT สั่งเลื่อนประชุมผถห. พร้อมไฟเขียวจ่ายปันผล 1.10 บ./หุ้น

PTT สั่งเลื่อนประชุมผถห. พร้อมไฟเขียวจ่ายปันผล 1.10 บ./หุ้น

PTT เลื่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 10 เม.ย.63 ออกไปก่อน พร้อมมีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล 1.10 บาทต่อหุ้น

บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) หรือ PTT แจ้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) บริษัทเลื่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น 10 เม.ย. 63 ออกไปก่อนจนกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในประเทศไทย จะคลี่คลาย ซึ่งการเลื่อนประชุมสามัญผู้ถือหุ้นดังกล่าวจะไม่กระทบต่อการดำเนินงานของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ รวมทั้งสิทธิของผู้ถือหุ้นในการรับเงินปันผล

นอกจากนี้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล โดยอัตราการจ่ายปันผลเป็นเงินสด 1.10 บาทต่อหุ้น พร้อมจ่ายปันผลวันที่ 24 เม.ย. 2563