สรรพากรเข้มงดเจ้าหน้าที่ไปนอก

สรรพากรเข้มงดเจ้าหน้าที่ไปนอก

สรรพากรออกประกาศสั่งเจ้าหน้าที่งดเดินทางต่างประเทศเสี่ยงติดโควิด-19 พร้อมแจงกรณีเจ้าหน้าที่ที่เดินทางไปต่างประเทศและมาปฏิบัติงานได้สั่งให้หยุดปฏิบัติงานแล้ว 14 วัน

นางสมหมาย ศิริอุดมเศรษฐ ในฐานะโฆษกกรมสรรพากร กล่าวว่า จากกรณีที่มีข่าวว่ามีบุคลากรของกรมสรรพากรเดินทางกลับจากประเทศกลุ่มเสี่ยง และมีบุคคลในครอบครัว ซึ่งอยู่ในพื้นที่เสี่ยงจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โควิด-19 ในพื้นที่ทำงาน ของกรมสรรพากรนั้น ขอเรียนให้ทราบว่า บุคลากรดังกล่าว หยุดปฏิบัติงานและแยกตัวเองเพื่อเฝ้าระวังเป็นเวลา 14 วัน ตามมาตรการป้องกันที่กรมสรรพากรกำหนดไว้ พร้อมไปตรวจสุขภาพกับโรงพยาบาล และรายงานให้กรมสรรพากรทราบเป็นระยะแล้ว

ทั้งนี้ กรมสรรพากร มีมาตรการป้องกันและควบคุมโรค ตามข้อแนะนำของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด โดยกำหนดให้เจ้าหน้าที่หลีกเลี่ยง หรือ เลื่อนการเดินทางไปยังประเทศกลุ่มเสี่ยง หรือพื้นที่ที่มีรายงานการระบาดของโรค ตามที่กระทรวงสาธารณสุขประกาศ หากเจ้าหน้าที่ที่เดินทางกลับมาจากประเทศกลุ่มเสี่ยงหรือพื้นที่ที่มีรายงานการระบาดของโรค ให้รายงานผู้บังคับบัญชาทราบ และให้เฝ้าระวังต่อเนื่องจนครบ 14 วัน เมื่อเดินทางกลับถึงประเทศไทยแล้ว ถ้าเจ้าหน้าที่ที่ต้องเข้าร่วมประชุม สัมมนา หรือฝึกอบรม รวมถึงกรณีที่มีการติดต่อกับบุคคลภายนอก ระมัดระวังการติดต่อสื่อสารและการเข้าร่วมกิจกรรม สวมหน้ากากอนามัย และล้างมือให้สะอาดอยู่เสมอ

ส่วนในกรณีที่เจ้าหน้าที่มีบุคคลในครอบครัว ญาติ หรือผู้ใกล้ชิด ซึ่งเดินทางกลับจากประเทศ กลุ่มเสี่ยงหรือพื้นที่ที่มีรายงานการระบาดของโรค ให้รายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ และให้เฝ้าระวังต่อเนื่อง จนครบ 14 วัน

พร้อมกันนี้ได้กำหนดตั้งหน่วยงานเฉพาะกิจพิเศษ (Special Team) เป็นการเฉพาะรวมถึงการมีระบบการคัดกรอง การเตรียมอุปกรณ์ป้องกัน เช่น เครื่องวัดอุณหภูมิก่อนเข้าสู่ตัวอาคาร และมีเจลแอลกอฮอล์ ทำความสะอาดมือให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้เข้ามาติดต่อ มีการทำความสะอาดจุดเสี่ยงในอาคารอย่างสม่ำเสมอด้วย