ตลท.เตือนนักลงทุนติดตามข้อมูลBDMSเทนเดอร์หุ้นBH

ตลท.เตือนนักลงทุนติดตามข้อมูลBDMSเทนเดอร์หุ้นBH

ตลท.เตือนนักลงทุนติดตามข้อมูล BDMSเทนเดอร์หุ้น BH เหตุ ราคาเสนอซื้ออาจถูกปรับขึ้นได้ในอัตราไม่เกินร้อยละ 20

ด้วยบริษัทกรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด(มหาชน) หรือBDMS ได้รายงานต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.)ว่าที่ประชุมคณะกรรมการของ BDMS มีมติให้เข้าทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดโดยสมัครใจแบบมีเงื่อนไข(Conditional Voluntary Tender Offer) ในหลักทรัพย์ทั้งหมดของBHในราคา 125 บาทต่อหุ้น

ทั้งนี้ราคาเสนอซื้อหลักทรัพย์อาจถูกปรับขึ้นได้ในอัตราไม่เกินร้อยละ 20ของราคาเสนอซื้อการปรับราคาเสนอซื้อบริษัทจะพิจารณาจากความเหมาะสมของสภาวะตลาดของตลาดหลักทรัพย์และราคาซื้อขายหุ้น BHในขณะนั้น ซึ่งบริษัทจะแจ้งราคาเสนอซื้อสุดท้ายอีกครั้ง
ภายหลังจากเงื่อนไขบังคับก่อนที่กำหนดไว้สำเร็จครบถ้วน

ตลาดหลักทรัพย์ฯ จึงขอให้ผู้ลงทุนติดตามรายละเอียดข้อมูลดังกล่าวจากข่าวของ BDMS ในระบบข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์ฯ วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563