EA ทุ่ม 5.13 พันล้าน ซื้อหุ้น 'แลนด์ พรอสเพอริตี้' พร้อมปันผล 0.30 บาทต่อหุ้น

EA ทุ่ม 5.13 พันล้าน ซื้อหุ้น 'แลนด์ พรอสเพอริตี้' พร้อมปันผล 0.30 บาทต่อหุ้น

บอร์ดEAอนุมัติ ซื้อหุ้น 'แลนด์ พรอสเพอริตี้' ไม่เกิน285 ล้านหุ้น ราคาหุ้นละ18 บาท มูลค่ารวมไม่เกิน 5,130 ล้านบาท จาก Prosperity Gain ออกหุ้นกู้ใหม่วงเงิน1.5 หมื่นล้านบาท พร้อมปันผลอัตราหุ้นละ0.30 บาท เตรียมเสนอผู้ถือหุ้นอนุมัติวันที่ 22 เม.ย.นี้

บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน)หรือ EA แจ้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.)ว่า ที่ประชุมคณะกรรมการ(บอร์ด)มีมติเห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติซื้อหุ้นบริษัท แลนด์ พรอสเพอริตี้ โฮลดิ้ง จำกัด จำนวนไม่เกิน285 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้ (พาร์)หุ้นละ 10 บาท คิดเป็นไม่เกินร้อยละ 19 ของหุ้นทั้งหมด ในราคาหุ้นละ18 บาท มูลค่ารวมไม่เกิน 5,130 ล้านบาท จาก ProsperityGain Holdings Ltd. (Prosperity Gain) ซึ่งเป็นบุคคลที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทเนื่องจาก Prosperity Gain เป็นนิติบุคคล เที่มีนายเอก อาหุนัย เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ โดยนายเอก อาหุนัย มีความสัมพันธ์เป็นญาติสนิท (บุตร)ของนายสมโภชน์ อาหุนัย ผู้ซึ่งเป็นประธานคณะกรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการ และผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ


ทั้งนี้บริษัทแลนด์ พรอสเพอริตี้ ฯประกอบธุรกิจหลักโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่นโดย ปัจจุบันถือหุ้นโดยตรงในบริษัทย่อยรวม 2 แห่ง คือ บริษัท วัฒนาพิบูล ที่ดินจำกัด ในสัดส่วนร้อยละ 99.99 ของหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด และDouble P Land ในสัดส่วนร้อยละ 99.99 ของหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด โดยบริษัทย่อยทั้งสองแห่งประกอบธุรกิจหลักเกี่ยวกับที่ดินและอสังหาริมทรัพย์และมีสินทรัพย์หลักเป็นที่ดินรวมประมาณ 2,828 ไร่ ในจังหวัดฉะเชิงเทราโดยบริษัทแลนด์ พรอสเพอริตี้ ฯมีโครงการจะพัฒนาที่ดินบางส่วนเป็นนิคมอุตสาหกรรม อย่างถูกต้องตามกฎหมายว่าด้วยการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เพื่อประกอบธุรกิจเกี่ยวกับนิคมอุตสาหกรรมต่อไป


สำหรับการเข้าซื้อหุ้นบริษัทแลนด์ พรอสเพอริตี้ เพื่อเป็นการขยายฐานธุรกิจของบริษัทจากส่วนงานธุรกิจหลักเดิม คือธุรกิจผลิตและจำหน่ายน้ำมันไบโอดีเซล ธุรกิจผลิตและจำหน่ายกลีเซอรีนบริสุทธิ์ และธุรกิจผลิตและจำหน่ายกระแสไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์และพลังงานลม และส่วนงานธุรกิจให้คำปรึกษาในโครงการเกี่ยวกับพลังงานทดแทน โดยบริษัทฯ จะได้ทรัพย์สินซึ่งเป็นที่ดินของบริษัทย่อยของบริษัทแลนด์ พรอสเพอริตี้ และบริษัทฯ จะได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนผ่านบริษัทย่อยของบริษัทแลนด์ พรอสเพอริตี้ในระยะยาว

รวมถึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุัติการได้มาซึ่งสิทธิในการเช่าที่ดินบริเวณจังหวัดฉะเชิงเทรา ของบริษัท อมิตาเทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด (ผู้เช่า) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ เพื่อประโยชน์ในการสร้างโรงงานผลิต Battery Lithium Ion และโรงงานอื่นที่เกี่ยวข้อง จากบริษัท ดับเบิ้ลพี แลนด์ จำกัด (ผู้ให้เช่า) ซึ่งเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในที่ดินดังกล่าว และเป็นบุคคลที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทฯ โดยเช่าที่ดินเนื้อที่ประมาณ 91 ไร่ 2 งาน 44 ตารางวา ซึ่งคาดว่าจะทำสัญญาเช่าได้ในเดือนพ.ค.2563ผู้ให้เช่าตกลงให้เช่าที่ดินมีกำหนดระยะเวลา 15 ปี ซึ่งผู้เช่ามีสิทธิขอขยายระยะเวลาการเช่าได้อีก 15 ปี ซึ่งในการเข้าทำธุรกรรมการได้มาซึ่งสิทธิการเช่า ค่าตอบแทนในการได้มาซึ่งสิทธิในการเช่าที่ดินภายใต้สัญญาเช่าที่ดิน จะมีมูลค่ารวมไม่เกิน 1,248.32 ล้านบาท

นอกจากนี้บอร์ดอนุมัติให้ยกเลิกวงเงินหุ้นกู้ที่เหลือและยังไม่ได้ออกเสนอขาย จำนวน 5,000 ล้านบาท เพื่อออกและเสนอขายหุ้นกู้ (ใหม่) ในวงเงินไม่เกิน 15,000 ล้านบาท และอนุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี2562 ในอัตราหุ้นละ 0.30 บาท มูลค่ารวม 1,119 ล้านบาท คิดเป็นอัตราร้อยละ 28.63 ของกำไรสุทธิ (งบเฉพาะกิจการ)กำหนดจ่ายวันที่22 พ.ค.และจัดประชุมผู้ถือหุ้นวันที่ 23 เม.ย.2563