ทางเลือกเพื่อทางรอด

ทางเลือกเพื่อทางรอด

ในภาวะวิกฤติเช่นนี้ "การควบกิจการ" เป็นอีกทางออกหนึ่งให้กับธุรกิจ เพื่อให้บริษัทมีอำนาจต่อรองกับคู่ค้ามากขึ้น ในยามที่ไม่อาจรักษาแผนที่เคยวางไว้ได้ ก็จำเป็นอย่างยิ่งที่เราต้องหันมาทบทวนเป้าหมายทางธุรกิจที่เคยได้ตั้งเอาไว้

ตัวเลขประมาณการเติบโตทางเศรษฐกิจบ้านเรามีการปรับลดลงมาโดยตลอด ด้วยหลายปัจจัยเหตุ อาทิ การแข็งตัวของค่าเงินบาท ที่ส่งผลกระทบต่อการขยายตัวของภาคการส่งออก ภาวะเศรษฐกิจโลก และล่าสุดคือ การระบาดของโควิด-19 ที่ทำให้เราต้องมาปรับลดตัวเลขกันอีกครั้ง

การแสวงหาช่องทางดังกล่าวต้องประเมินทั้งการใช้ทรัพยากร ซึ่งอาจมีช่องว่างอยู่เช่นกัน เพราะธุรกิจเดิมอาจใช้คนน้อยลง เพราะภาวะซบเซา การจัดสรรกำลังคนใหม่ จึงเป็นการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า ขณะเดียวกัน เราอาจพบว่า ซัพพลายเออร์หรือคู่ค้าที่ทำงานด้วยกันมานาน อาจเปลี่ยนสถานะมาเป็นผู้ร่วมธุรกิจกันได้หากเขามีจุดแข็งที่สามารถเสริมให้กับธุรกิจหลักของเราได้

การควบกิจการจึงอาจเป็นอีกทางออกหนึ่งให้กับธุรกิจในภาวะวิกฤติเช่นนี้ เพราะเมื่อรวมรายได้ทั้งสองบริษัทเข้าด้วยกัน นั่นหมายถึงอำนาจต่อรองกับคู่ค้าที่สูงขึ้น และแหล่งรายได้ของบริษัทก็ย่อมมากขึ้นจากการรวมธุรกิจทั้ง 2 ฝั่งเข้าด้วยกัน ในยามที่เราไม่อาจรักษาแผนที่เคยวางไว้ได้ ก็จำเป็นอย่างยิ่งที่เราต้องหันมาทวนเป้าหมายทางธุรกิจที่เคยได้ตั้งเอาไว้

การควบกิจการจึงอาจเป็นอีกทางออกหนึ่งให้กับธุรกิจในภาวะวิกฤติเช่นนี้

โดยอย่างแรก คือ แผนที่จะรุกและขยายกิจการไปข้างหน้าที่ต้องปรับให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับอีกทางหนึ่ง คือการหันมาดูการบริหารงงานภายในที่อาจมีช่องโหว่อยู่มากมายโดยไม่รู้ตัว โดยเฉพาะการบริการจัดการภายในและค่าใช้จ่ายที่อาจมีมากเกินความจำเป็นมานานโดยไม่มีการพิจารณาอย่างละเอียด

ค่าใช้จ่ายที่ลดลงไปได้แม้เพียง 10% นั่นอาจหมายถึงผลกำไรที่ได้เพิ่มขึ้นทันทีโดยไม่ต้องขายสินค้าหรือบริการใดๆ เพิ่มเติม ในขณะที่ธุรกิจเดิมหาช่องทางในการสร้างผลกำไรเพิ่มเติมได้ยากมาก การลดค่าใช้จ่ายจึงอาจทำได้ง่ายกว่ามาก