คลังประกาศส่วนราชการเลี่ยงเดินทางตปท.

คลังประกาศส่วนราชการเลี่ยงเดินทางตปท.

ปลัดคลังออกประกาศแจ้งทุกส่วนราชการร่วมป้องกันความเสี่ยงโควิด-19 โดยขอให้หลีกเลี่ยงหรือเลื่อนการเดินทางไปพื้นที่เสี่ยง หากจำเป็นให้หัวหน้าส่วนราชการพิจารณาเป็นรายกรณีและให้เฝ้าระวัง 14 วันนับจากวันเดินทางกลับ

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 25 ก.พ.2563 นายประสงค์ พูนธเนศ ปลัดกระทรวงการคลังลงนามในประกาศแจ้งไปยังหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงการคลังเกี่ยวกับมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(โควิด-19) โดยระบุว่า ด้วยคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติประกาศให้โรคติดเชื้อโควิด-19 เป็นโรคติดต่ออันตราย ภายใต้พระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. ๒๕๕๘ ลำดับที่ ๑๔ ตามที่มีการระบาดอย่างต่อเนื่อง และกระทรวงสาธารณสุขได้แจ้งเตือนระดับ ๓ หลีกเลี่ยงการเดินทางที่ไม่จำเป็น

ดังนั้น เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 จึงขอความร่วมมือ ให้ทุกหน่วยงานดำเนินการ ดังนี้ ๑.ให้หลีกเลี่ยงการเดินทางหรือเลื่อนการเดินทางไปยังพื้นที่ที่มีการระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 ๒.กรณีได้รับอนุมัติหรืออนุญาตให้เดินทางไปยังประเทศหรือพื้นที่ที่มีการระบาดของโรคโควิด-19ให้หัวหน้าส่วนราชการพิจารณายกเลิกหรือเลื่อนการเดินทางออกไปให้พ้นช่วงการแพร่ระบาดของโรคดังกล่าว ๓.กรณีที่มีเหตุผลหรือความจำเป็นอย่างยิ่งไม่อาจหลีกเลี่ยงการเดินทางไปยังหรือแวะผ่านประเทศหรือพื้นที่ที่มีการระบาดของโรคโควิด-19 ได้ ให้หัวหน้าส่วนราชการพิจารณาเป็นรายกรณีและเฝ้าระวังต่อเนื่องจนครบ ๑๔ วัน เมื่อเดินทางกลับมาถึงประเทศไทยแล้ว