สศก.ชี้ส่งออกผลไม้สะดุดโคโรนา ชวนกินช่วยเกษตรกร

สศก.ชี้ส่งออกผลไม้สะดุดโคโรนา ชวนกินช่วยเกษตรกร

สศก. หวั่นผลไม้ตะวันออก สะดุดโคโรนา ตลาดจีนหด หันชวนกินผลไม้ไทย พร้อมแปรรูปรอจำหน่าย เล็งส่งออกอินเดีย

นายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เปิดเผยว่า จากสถานการณ์ไวรัสโคโรนา (Covid-19) ที่อาจกระทบต่อปริมาณการส่งออกผลไม้ไทยไปตลาดจีน ในช่วงผลผลิตออกสู่ตลาดมาก เดือนมี.ค. – พ.ค.นี้ โดยเฉพาะไม้ผลของภาคตะวันออก กระทรวงเกษตรฯ ได้เตรียมมาตรการรองรับผลกระทบจากปริมาณผลผลิตส่วนเกินที่ไม่สามารถส่งออกได้ตามสถานการณ์ปกติ เช่น เร่งหาตลาดใหม่ เพื่อทดแทนตลาดจีน อย่างอินเดีย ซึ่งเป็นตลาดใหญ่อีกตลาดหนึ่ง และมีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาอันดับต้นๆ

รวมทั้ง กระตุ้นการตลาดเดิมของไทยของตลาดผลไม้สด แช่เย็น แช่แข็งและแห้ง เช่น ฮ่องกง สหรัฐอเมริกา มาเลเซีย ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ และ สหภาพยุโรป พร้อมเตรียมมาตรการกระจายสินค้าและกระตุ้นการบริโภค เช่น Road show รวมถึง รณรงค์เรื่อง Eat Thai first เพื่อกระตุ้นการบริโภคสินค้าเกษตรไทย การรณรงค์ให้มีแคมเปญต่างๆ เช่น run for fruit และรณรงค์ให้ทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐ เอกชน บริการจัดเสิร์ฟผลไม้ไทยในงานประชุม อบรม และสัมมนาต่างๆ ร่วมกัน 158263125318

“ ผลจากสถานการณ์ไวรัส โคโรนา ทำให้เกิดการขาดแคลนอาหารในบางพื้นที่ของประเทศจีน ซึ่งหากสถานการณ์เริ่มคลี่คลาย จะเป็นโอกาสในการส่งออกสินค้าเกษตรของไทย ดังนั้น เกษตรกรต้องรักษาคุณภาพและมาตรฐานการผลิตสินค้า ผู้ประกอบการควรวางแผนในการบริหารจัดการ ส่งเสริมการแช่แข็ง เพื่อรอการจำหน่าย ระบบ online marketing รวมทั้งขยายและเชื่อมโยงระบบ logistic เพื่อกระจายสินค้า”

โดยขณะนี้ กระทรวงเกษตรฯ ได้ใช้เทคโนโลยีการเกษตร ขับเคลื่อนผ่านศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม (AIC) ร่วมกับมหาวิทยาลัยหรือสถาบันการศึกษาในพื้นที่จังหวัดทั้ง 77 จังหวัด เพื่อเป็นแหล่งรวบรวมเทคโนโลยีทางการเกษตร ภูมิปัญญา และนวัตกรรมการเกษตร รวมไปถึงมีศูนย์ข้อมูลเกษตรแห่งชาติ ( NABC) ที่ สศก. ได้ร่วมมือกับกระทรวงต่างๆ เพื่อเป็นฐานข้อมูล Big Data ตลอดห่วงโซ่การผลิต เพื่อให้บริการแก่ทุกภาคส่วนทั้งเกษตรกร และผู้ประกอบการ 158263130768

ทั้งนี้สถานการณ์ไวรัสโคโรนา ส่งผลกระทบความต้องการสินค้าเกษตรไทยภาพรวมลดลงในระยะสั้น โดยเฉพาะผักและผลไม้สด ซึ่งจากข้อมูลปี 2560 - 2562ไทยส่งออกผลไม้สด แช่เย็น แช่แข็ง และแห้ง ไปยังประเทศจีน ซึ่งมีมูลค่าการส่งออกภาพรวม 64,535.88 ล้านบาท โดยกลุ่มที่มีการส่งออกเป็นอันดับต้น คือ กลุ่มผลไม้สด 77.20 % ผลไม้แห้ง 9.92 %ผลไม้แช่เข็ง 8.06% และผลไม้อื่น ๆ 4.83%

 ทั้งนี้ ผลไม้สดที่ส่งออกมากที่สุด ได้แก่ ทุเรียนสด 52.88% และมังคุด 23.59% และจากสถานการณ์การระบาดของไวรัสโคโรนา สศก. ได้ประมาณการมูลค่าการส่งออก ผัก ผลไม้สด ในช่วง 3 เดือน (ม.ค.-มี.ค. 2563) ลดลง 0.33% เมื่อเทียบกับมูลค่าการส่งออกสินค้าเกษตรทั้งหมดไปจีนในปี 2562 หรือคิดเป็นมูลค่า 940 ล้านบาท แต่หากสถานการณ์ยังคงยืดเยื้อไปอีก 6 เดือน (ม.ค.-มิ.ย. 2563) จะส่งผลกระทบต่อการส่งออก ผักผลไม้ลดลง 2% เมื่อเทียบกับมูลค่าการส่งออกสินค้าเกษตรทั้งหมดไปจีนในปี 2562 หรือคิดเป็นมูลค่า 5,278 ล้านบาท เนื่องจากเ 158263133931 ป็นช่วงให้ผลของทุเรียน และมังคุด ซึ่งกว่า 50% ผลผลิตทุเรียนส่งออกไปยังตลาดจีน โดยเฉพาะทุเรียนสด