สทนช.เล็งประกาศ 'ผังน้ำ' คุมใช้ประโยชน์ที่ดินตามทาง ให้แล้วเสร็จในปี 64

สทนช.เล็งประกาศ 'ผังน้ำ' คุมใช้ประโยชน์ที่ดินตามทาง ให้แล้วเสร็จในปี 64

สทนช. เตรียมประกาศใช้ผังน้ำ ทุกลุ่มให้แล้วเสร็จในปี 64 ยก “ลุ่มน้ำจันทบุรี” เป็นต้นแบบ คุมการใช้ประโยชน์ที่ดิน ตามทางน้ำ

นายสมเกียรติ ประจำวงษ์ เลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) เปิดเผย ว่า การจัดทำผังน้ำจะเป็นประโยชน์แก่ประชาชนและหน่วยงานต่าง ๆ ซึ่งจะประกาศบังคับใช้ตามกฎหมาย และใช้เป็นข้อมูลในการดำเนินกิจกรรมด้านน้ำ ทั้งในภาวะปกติ ภาวะน้ำแล้ง ภาวะน้ำท่วม  

ดังนั้นสทนช. จึงร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศึกษาโครงการจัดทำแผนหลักการจัดทำผังน้ำ กำหนดกรอบแนวทาง วิธีการศึกษาการจัดทำผังน้ำที่เหมาะสม รวมถึงรูปแบบแผนที่ผังน้ำให้มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับและใช้ประโยชน์ได้ของลุ่มน้ำต่าง ๆ ทั่วประเทศ ซึ่งได้คัดเลือกพื้นที่ลุ่มน้ำสาขาแม่น้ำจันทบุรีเป็นพื้นที่ตัวอย่าง

ในการศึกษาได้เน้นการควบคุมการใช้ประโยชน์ที่ดินในขอบเขตพื้นที่ตามระบบทิศทางการไหลของน้ำ ที่ได้กำหนดแนวเขตไว้ในผังน้ำ ตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ ให้สอดคล้องกับสภาพปัจจุบัน ทั้งลักษณะภูมิประเทศ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและสังคม รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ เพื่อสนับสนุนและเป็นประโยชน์ต่อการกำหนดนโยบาย แผนแม่บท และแผนยุทธศาสตร์เกี่ยวกับการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ การพัฒนาโครงการหรือระบบโครงสร้างพื้นฐานต่างๆ โดยไม่ให้กีดขวางการไหลของน้ำ 158262808694

ผังน้ำดังกล่าวจะนำไปเชื่อมโยงกับผังเมือง เพื่อใช้เป็นกรอบกำหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินและแหล่งน้ำในภาพรวมของประเทศ ให้สอดคล้องกันอย่างเป็นระบบ  ซึ่งทุกลุ่มน้ำต้องนำไป ดำเนินการจัดทำผังน้ำในลุ่มน้ำของตัวเอง และทยอยประกาศเป็นประกาศคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (กนช.) ในปี 2563 และคาดว่าจะสามารถประกาศใช้ครอบคลุมในทุกลุ่มน้ำได้ภายในปี 2564

  158262812137